Snoop Dog­gs to an­sig­ter

I af­ten står én af ver­dens stør­ste rap- stjer­ner på sce­nen i Ti­vo­li - Men hvem er Snoop Dogg egent­lig?

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

Li­ge si­den gen­nem­brud­det i 1993 har den Ti­vo­li­ak­tu­el­le ame­ri­kan­ske hip­hop- stjerne Snoop Dogg væ­ret kendt som én af bran­chens mest til­ba­ge­læ-

ne­de, af­slap­pe­de og umid­del­bart po­si­ti­ve per­son­lig­he­der. Men mindst én kvin­de, rap- su­per­stjer­nen Ig­gy Aza­lea, vil nok væ­re stærkt ue­nig i den be­skri­vel­se. Sent sid­ste år fik Ig­gy Aza­lea nem­lig en tem­me­lig il­de­vars­len­de besked fra en yderst pri­vat og tru­en­de Snoop via det so­ci­a­le net­værk In­s­ta­gram:

’ Du har fuck­et med den for­ker­te nig­ger. Du må hel­le­re tjek­ke med din egen nig­ger, før jeg ’ tjek­ker’ med dig. Din møg­ku.. e’.

Skæn­de­ri­et be­gynd­te uskyl­digt nok, da de to stjer­ner på In­s­ta­gram blot gjor­de grin med hin­an­dens ud­se­en­de og fa­mi­lie. Men plud­se­lig kam­me­de Snoop over. Og på den kor­te, men uhyg­ge­li­ge besked var den nor­malt jovi­a­le rap­stjer­ne, der og­så har væ­ret med i ad­skil­li­ge film, næ­sten ik­ke til at ken­de igen.

Ly­set var dæm­pet, tæn­der­ne var guld­belag­te, den lange ras­ta- fri­su­re var gemt un­der et tørklæ­de, og med si­ne tyk­ke bril­ler lig­ne­de Snoop ik­ke en po­p­stjer­ne, men me­re en skurk fra en gy­ser­film. Ef­ter ad­skil­li­ge op­for­drin­ger fra den nor­malt to­le­ran­te rapkol­le­ga T. I. trak Snoop trus­ler­ne tilbage. Og han le­ve­re­de – og­så via de so­ci­a­le me­di­er – en form for und­skyld­ning, der dog til ti­der lød me­re som en sar­ka­stisk kom­men­tar.

På Youtube kan du dog sta­dig fin­de den uhyg­ge­li­ge op­rin­de­li­ge besked. Og Snoops slet skjul­te trus­ler gi­ver sta­dig hård­kog­te gå­se­hud.

I mel­lem­ti­den er den un­ge loven­de stjerne Ig­gy Aza­lea, som dan­ske MØ og­så op­t­rå­d­te og ind­spil­le­de mu­sik sam­men med, nær­mest for­s­vun­det fra ram­pe­ly­set.

Den of­fi­ci­el­le hi­sto­rie er, at den au­stral­ske su­per­stjer­ne, der blot li­ge var be­gyndt i show­biz, vil kon­cen­tre­re sig om pri­vat­li­vet og et må­ske fo­re­stå­en­de bryl­lup.

Men uof­fi­ci­elt ly­der det, at Ig­gy Aza­lea sim­pelt­hen blev så pa­nisk angst for Snoop og

hans om­gangskreds, at hun helt har truk­ket sig ud af ram­pe­ly­set.

God grund til frygt

Og at døm­me ud fra et in­ter­view, som Snoop Dogg i 2006 gav til bla­det Rol­ling Sto­ne, har Ig­gy god grund til at fryg­te Snoop.

Selv­om den i dag 43- åri­ge su­per­stjer­ne i fri­ti­den nu træ­ner si­ne søn­ners ba­se­bal­l­hold, så læg­ger han i snak­ken med Rol­ling Sto­ne ik­ke skjul på sin blak­ke­de for­tid som bl. a. al­fons.

’ Jeg var på en ren Play­boy­tur­né. Og jeg hav­de en bus fyldt med lu­de­re. Jeg vil­le så­le­des fy­re en kæl­ling, knep­pe en kæl­ling, og så vil­le jeg an­skaff e mig en ny. Så­dan var mit pro­gram. Den gik ba­re fra pat til pat, fra by til by og sport­s­stjer­ne til sport­s­stjer­ne,’ si­ger han til Rol­ling Sto­ne.

I sam­me in­ter­view af­slø­re­de Snoop Dogg ik­ke nav­ne­ne på de sport­s­stjer­ner og mu­si­ke­re, han ser­vi­ce­re­de med sit om­rej­sen­de bor­del. Men rap- mil­li­o­næ­ren un­der­stre­ger, at han gjor­de det for spæn­din­gens og ik­ke for pen­ge­nes skyld. Snoop Dogg er så­le­des en mand, der eft er eget ud­sagn ik­ke er frem­med for de kri­mi­nel­le ele­men­ter.

Smidt ud af Sve­ri­ge

Og det er da hel­ler ik­ke al­le ste­der, Snoop og hans føl­ge i dag er vel­kom­ne. Så­le­des fi k han i 2006 eft er et kæm­pe­slags­mål i He­at­hrow Luft - havn i Lon­don for­bud imod no­gen­sin­de at fl yve med Bri­tish Airways igen.

I 2010 blev han ar­re­ste­ret og fængs­let i Sve­ri­ge.

Og eft er Snoop Dogg og hans 30- mand store føl­ge i 2007 blev for­ment ad­gang til Au­stra­li­en, sag­de lan­dets im­mi­gra­tions­mi­ni­ster Kevin An­drews i et ra­dio­in­ter­view:

» Den­ne mand har væ­ret med­lem af en ban­de i Los An­ge­les. Og han har væ­ret in­vol­ve­ret i rets­sa­ger om mord og narko. Er det vir­ke­lig dén slags ele­men­ter, vi vil by­de vel­kom­men i vo­res land? Det tror jeg ik­ke. «

I aft en op­træ­der Snoop Dogg for fa­mi­li­en Dan­mark på Plæ­nen i Ti­vo­li.

Dogg får lidt røg på sce­nen i Hol­land. Fo­to: EPA

Men i en vi­deo på In­s­ta­gram så Ig­gy Aza­lea og al­le an­dre en ny og an­der­le­des mørk si­de af Snoop. Hvem er den vir­ke­li­ge Snoop. Fo­to: In­s­ta­gram

Her træ­ner Snoop si­ne søn­ners ba­se­bal­l­hold i Los An­ge­les. Fo­to: USA To­day Sport

Au­stra­li­ens im­mi­gra­tions­mi­ni­ster Kevin An­drews, eft er at Snoop Dogg blev smidt ud af Au­stra­li­en. I aft en op­træ­der Snoop i Ti­vo­li Snoop Dog­gs of­fi­ci­el­le ima­ge er chill og sym­pa­tisk.

Fo­to: Reu­ters

Den­ne mand har væ­ret med­lem af en ban­de i Los An­ge­les. Og han har væ­ret in­vol­ve­ret i rets­sa­ger om mord og narko. Er det vir­ke­lig dén slags ele­men­ter, vi vil by­de vel­kom­men i vo­res land?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.