Han skab­te en oa­se i ør­ke­nen

Jo­hn Winther var Fre­de­riks­bergs by­kon­ge i knap et kvart år­hund­re­de og er klar til at ta­ge en ny of­fi ci­el tørn

BT - - NAVNE - Erik Ran­del er@ ber­ling­s­ke. dk

Selv om det er 14 år si­den, Jo­hn Winther lag­de borg­mester­kæ­den på Fre­de­riks­berg, er han al­de­les ik­ke glemt.

For tilbage står, at han som sin kom­mu­nes længstsiddende første­mand – i næ­sten et kvart år­hund­re­de! – for­må­e­de med kon­ser­va­tivt fl er­tal at re­ge­re på tværs og at tur­de gå mod fol­ke­stem­nin­gen. Hvor­ved han fi k trans­for­me­ret Fre­de­riks­berg fra at væ­re lidt af et hel­le for æl­dre til at bli­ve et kraft cen­ter for by­ud­vik­ling og for un­ge un­der ud­dan­nel­se. Og det hu­skes.

Ros fra mod­stan­der

El­ler som en so­ci­al­de­mo­kra­tisk borg­me­ster fra det om­gi­ven­de København en­gang sag­de: Det er smad­de­rir­ri­te­ren­de at ha­ve Fre­de­riks­berg lig­gen­de dér som en oa­se midt i ør­ke­nen.

Det vær­ste i de wint­her­ske år­ti­er var, sy­nes han, at han sam­men med de øv­ri­ge i HT- om­rå­det fulg­te den eu­ro- pæ­i­ske bøl­ge og skrot­te­de spor­vejs­sy­ste­met – oven i kø­bet midt i en for­ny­el­se. Til gen­gæld er me­tro­en kom­met med go­de sta­tio­ner, som han og­så var med til at grund­læg­ge..

Jo­hn Winther er sta­dig med. Da der tid­li­ge­re på året var valg til kom­mu­nens æl­dre­råd, hvor han har sid­det i fi re år, fi k han langt det stør­ste stem­me­tal og kon­sti­tu­e­re­des som ny for­mand. Det har han og­så al­de­ren til – i mor­gen fyl­der han 80 år.

Di­a­log og sam­ar­bej­de

Hans indstil­ling som rå­d­gi­ver for kom­mu­nal­be­sty­rel­sen er som til­forn: Di­a­log og sam­ar­bej­de, ik­ke kon­fron­ta­tion - dét kom­mer man længst med, når pro­ble­mer for især æl­dre skal lø­ses.

Jo­hn Winther har el­lers ik­ke blan­det sig: Når man er gå­et, så hol­der man sin kæft i kom­mu­na­le an­lig­gen­der. Og hver­ken Mads Le­bech el­ler Jør­gen Glent­høj har som ef­ter­føl­ge­re vist følt hans ån­de i nak­ken. På det se­ne­ste har han al­li­ge­vel mar­ke­ret sig, da der ske­te en af­skal­ning af den kon­ser­va­ti­ve grup­pe. Det ud­lø­ste en hid­sig de­bat med gi­ven og ta­gen i de fre­de­riks­berg­ske di­strikt­s­bla­de.

Hvor­dan sy­nes du i øv­rigt, dit par­ti har det i al­min­de­lig­hed?

» Var det ik­ke me­nin­gen, at vi skul­le ha­ve en hyg­ge­lig snak?, « kom­mer det tørt. Med den per­spek­ti­vi­ske til­fø­jel­se: » Før Schlüter kom til mag­ten, var De Kon­ser­va­ti­ve ne­de på 3,3 pct. – det sam­me som nu! «

For seks år si­den blev Jo­hn Wint­hers liv for­an­dret, da han mi­ste­de sin hu­stru In­ger to må­ne­der før guld­bryl­lup­pet. Døtre­ne, bør­ne­bør­ne­ne og ven­ner­ne kom tæt­te­re på.

Nyt pri­vat­liv

» Og en af dem, en ve­nin­de til In­ger, blev og­så min ve­nin­de. Det er Han­ne, sø­ster til tidl. bo­lig­mi­ni­ster Ag­ne­te Laust­sen ( K), og vi ny­der at væ­re sam­men til kul­tu­rel­le op­le­vel­ser og i fe­ri­er eft er de­vi­sen li­ving apart to­get­her. «

Fød­sel­a­ren har i aft en sat 80 fra kred­sen om ham stæv­ne på Josty

» Når mid­nats­klok­ken slår, er jeg 80, og champag­nen sprin­ger. «

Fre­de­riks­bergs tid­li­ge­re borg­me­ster Jo­hn Winther var for fem år si­den i au­di­ens hos Dron­nin­gen for at tak­ke for hen­des ly­kønsk­ning på hans 75 års- dag. I mor­gen fyl­der han 80 år.

Fo­to: Bjar­ne Lüt­hcke

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.