Pa­ra­dis på Jord

BT - - TV - SPÆN­DINGS­FILM 13: 30 21: 00 06: 00 15: 00 16: 40 18: 55 12: 15 08: 55 10: 35 22: 45 00: 50-

Den un­ge ame­ri­ka­ner Ri­chard har gjort som så man­ge an­dre un­ge men­ne­sker, der sav­ner adspre­del­se fra hver­da­gens stu­di­er og ar­bej­de, fe­ster og fa­ste for­hold: Pak­ket r yg­sæk­ken og købt en bil­let til Bang­kok, po­r­ten til Det Fjer­ne Østens man­ge til­lok­ken- de rej­se­op­le­vel­ser. Her kom­mer han i be­sid­del­se af et kort, der vi­ser vej til det hem­me­li­ge Pa­ra­dis på en af Thailands øer. Sam­men med det fran­ske par Françoise ( Vir­gi­nie Ledoy­en) og Étien­ne ( Gu­il­lau­me Ca­net), som han har mødt, be­gi­ver Ri­chard sig af sted imod Pa­ra­di­set, og eft er en ud­for­dren­de svøm­me­tur fra en nær­lig­gen­de ø træ­der de i land på den hem­me­li­ge ø. På den an­den en­de af øen fi nder vo­res tre even­ty re­re en ko­lo­ni, hvor ryg­sækrej­sen­de har slå­et sig ned i pagt med na­tu­ren - li­ge ud til en ube­skri­ve­ligt smuk strand i en be­skyt­tet lagu­ne. Eft er en ube­kym­ret tid, hvor Ri­chard, Françoise og Étien­ne en­ga­ge­rer sig i det be­ha­ge­li­ge liv blandt de ide­a­li­sti­ske

Med­vir­ken­de: an­ti­turi­ster, be­gyn­der pro­ble­mer­ne dog at mel­de sig. ” The Beach” er en fi lma­ti­se­ring af en ny­e­re ro­man af Alex Gar­land. ( TV 2 Zulu)

( T) Kap­ta­jn Sind­bad. Ame­ri­kansk even­tyr­film fra 1963. ( T) Syv bru­de til syv brød­re. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1954. Seks skud fra hof­ten. Ame­ri­kansk western fra 1967. ( T) Te­xas Car­ni­val. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1951. ( T) Søn af en Gun­figh­ter. Ame­ri­kansk- spansk western fra 1965. ( T) The Har­vey Girls. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1946. ( T) 30 se­kun­der over Tokyo. Ame­ri­kansk krigs­dra­ma fra 1944. ( T) De tre mu­ske­te­rer. Ame­ri­kansk even­tyr­film fra 1948.

( T) To uger i Rom. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1962. ( T) Det rin­ger – det rin­ger. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1960.

Nat- tv.

Den un­ge stjer­nesku­e­spil­ler Leo­nar­do DiCaprio har ho­ved­rol­len i bri­ti­ske Dan­ny Boy­les fl ot pro­du­ce­re­de, dy­na­mi­ske og fængs­len­de ba­ck­pa­ck­er­ro­bin­so­na­de ” The Beach” fra 2000. Fo­to: TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.