Roy­al som­mer

Følg i re­gent­par­rets fod­spor i Grøn­land

BT - - TV- GUIDE - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

’’ Der er al­tid man­ge nys­ger­ri­ge spørgs­mål fra re­gent­par­ret, når der er rund­vis­nin­ger i by­er og byg­der

TV2s Ca­mil­la Slyng­borg

Re­gent­par­ret er net­op vendt hjem fra Grøn­land. Og TV2 var med på tu­ren.

Dron­nin­gen og prins­ge­ma­len be­søg­te bå­de nog­le af lan­dets stør­ste by­er, små byg­der og så en en­kelt by, Qul­lis­sat, der of­fi­ci­elt er fjer­net fra land­kor­tet, men sta­dig bru­ges til som­merop­hold af by­ens tid­li- ge­re ind­byg­ge­re. Qul­lis­sat var en­gang Grøn­lands fjer­de­stør­ste by.

Men da kul­mi­ne­drif­ten stop­pe­de i 1972, blev by­en luk­ket. De 1.100 ind­byg­ge­re blev tvangs­flyt­tet til an­dre by­er i Grøn­land. Og net­op det­te be­søg i Qul­lis­sat blev der­for stærkt på­s­køn­net af de grøn­læn­de­re, som tog imod re­gent­par­ret.

» Vi er så gla­de for, at Dron­nin­gen og Prin­sen vi­ser de­res in­ter­es­se for det­te sted i ste­det for ba­re at snak­ke om, at det er dej­ligt at væ­re i Grøn- land, « si­ger Ag­ga Lund fra Qul­lis­sat.

At re­gent­par­ret hol­der me­get af Grøn­land, og at grøn­læn­der­ne er be­gej­stre­de for kon­ge­hu­set, har væ­ret ty­de- ligt for TV2s Ca­mil­la Slyng­borg, der fulg­te re­gent­par­ret på rej­sen langs den grøn­land­ske ve­st­kyst.

» Dron­nin­gen og prins­ge­ma­len er me­get tak­nem- me­li­ge for den gæst­fri­hed, de bli­ver mødt med overalt. Og når der er rund­vis­nin­ger i by­er og byg­der, er der al­tid man­ge nys­ger­ri­ge spørgs­mål fra re­gent­par­ret om det sted og den stor­slå­e­de na­tur, par­ret op­le­ver, « for­tæl­ler Ca­mil­la Slyng­borg, som i pro­gram­met har et eks­klu­sivt in­ter­view med Dron­nin­gen og prins­ge­ma­len. TV2 SØN­DAG 21.00 ’ KON­GE­LIG SOM­MER I GRØN­LAND’

Prins Hen­rik og dron­ning Mar­gret­he un­der be­sø­get i Grøn­land. Fo­to: Keld Navn­toft/ Scan­pix/ TV2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.