’’

BT - - TOUR DE FRANCE 2015 - Jakob Fuglsang

Jeg er bit­ter og in­de­brændt. Jeg var godt kø­ren­de, og jeg kun­ne ha­ve ta­get bjerg­trøj­en

Men på et split­se­kund blev he­le drømmescenariet fl ået ud af hæn­der­ne på den 30- åri­ge dan­sker. Han slog ud til høj­re for at over­la­de fø­rin­gen til føl­ge­s­ven­den Ro­main Bar­det, og i sam­me øje­blik spe­e­de­de fo­to- mo­tor­cy­kel num­mer 538 op for at over­ha­le de for­re­ste ryt­te­re. Fuglsangs cy­kel­styr blev ramt af mo­tor­cyk­len, og han blev vold­somt re­vet ned i as­fal­ten.

» Lat­ter­ligt. Skan­da­løst, « fnøs en me­get sam­men­bidt og blodinds­murt dan­sker, da han hav­de fi gh­tet sig i mål i Saint- Je­an- de Maurien­ne på en - trods alt - fl ot fem­te­plads.

Ek­stra salt i sår­et

» He­le da­gen hav­de jeg fo­ku­se­ret på den stig­ning. Jeg vil­le væk der. Og jeg sad og­så li­ge dér, hvor jeg skul­le, og jeg var klar til at ta­ge de 25 bjerg­po­int, og så blev jeg jor­det ned bag­fra. Han ( mo­tor­cy­kel­fø­re­ren, red.) skal væ­re glad for, at han ik­ke er tæt på mig nu. Og at jeg ik­ke ved, hvem han er, « sag­de dan­ske­ren og lig­ne­de én, der vir­ke­lig men­te det.

Som ek­stra salt i sår­et måt­te Fuglsang se da­gens eta­pe­vin­der, Ro­main Bar­det, pas­se­re ham i kam­pen om bjerg­trøj­en. Asta­na- dan­ske­ren er på tred­je­plad­sen - fi re po­int eft er Bar­det og Rod­ri­gu­ez, der de­ler før­ste­plad­sen.

» Jeg er bit­ter og in­de­brændt. Jeg var godt kø­ren­de, og jeg kun­ne ha­ve ta­get bjerg­trøj­en - i hvert fald i en dags tid til at star­te med. «

» Og jeg fø­ler da og­så, at jeg hav­de en god chan­ce for at ta­ge eta­pe­sej­ren. Jeg kun­ne da i hvert fald ha­ve få­et en an­den­plads til sam­lin­gen, « sag­de han med et op­gi­ven­de smil og hen­vi­ste til de tre Tour- an­den­plad­ser, han har på cv’et.

Hol­der ik­ke nok af­stand

Fø­ler du, at der er eft er­hån­den er for man­ge mo­tor­cyk­ler om­kring Tour- fel­tet?

» Vi har set fl ere gan­ge i de se­ne­re år, at folk er ble­vet kørt ned, og det er jo helt van­vit­tigt, at den slags sker for ryt­te­re, imens de er i ud­brud. Der bur­de væ­re plads nok på vej­en til os al­le sam­men. Men el­lers er det for­di, Tou­ren ik­ke har styr på si­ne folk. Har an­sat­te, der ik­ke kan fi nde ud af de­res job, « sag­de Fuglsang og fort­sat­te:

» Der er man­ge mo­tor­cyk­ler, og det er ik­ke al­le, der ved, hvor­dan de skal be­gå sig i et cy­kel­løb. De er ik­ke be­kendt med, hvor­dan vi be­væ­ger os på cyk­len, og der­for hol­der de ik­ke nok af­stand. «

Jakob Fuglsang kan glæ­de sig over, at han - dre­vet af ’ adre­na­lin og ar­rig­skab’ - fi k slæbt sig over de sid­ste bjer­ge og ban­ket po­int nok ind på kon­to­en til, at han sta­dig kan gø­re sig for­håb­nin­ger om at bli­ve hyl­det som bjerg­kon­ge på Champs- Élysées søn­dag eft er­mid­dag.

I dag og i mor­gen er der mas­ser af bjerg­po­int at kø­re om, og hvis kræft er­ne er til det, vil Fuglsang igen på togt.

» Det er ik­ke slut end­nu, og jeg næg­ter at gi­ve op. Jeg kør­te godt nok i bund i dag, men der er ik­ke så langt til Pa­ris, og jeg hå­ber, at der er gas nok tilbage i tan­ken til to hår­de da­ge. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.