’ Sig til Jakob, jeg er så ked af det’ ’’

BT - - DANMARKS TOUR- AVIS - Ale­xan­dre Vi­nokou­rov, Asta­na- chef Dmi­triy Fo­fo­nov, Asta­na- sport­s­di­rek­tør UND­SKYLD Ja­cob Staehelin og Las­se Vø­ge jst@ sporten. dk og lavg@ sporten. dk Den fran­ske mo­tor­cyk­list

Den mo­tor­cyk­list, der snit­te­de Jakob Fuglsang og ko­ste­de ham mu­lig­he­den for eta­pe­sejr og prik­ket bjerg­trø­je, blev smidt ud ba­re en ti­me ef­ter eta­pens af­slut­ning.

ASO, der ar­ran­ge­rer cy­kel­lø­bet, hav­de bedt den fran­ske mo­tor­cyk­list om at mø­de op på løbs­kon­to­ret, hvor han ef­ter en læn­ge­re for­kla­ring af hæn­del­sen fik at vi­de, at han er fær­dig og ik­ke får lov til at kø­re de sid­ste tre etaper.

Ef­ter­føl­gen­de var mo­tor­cyk­li­sten, der ik­ke øn­ske­de sit navn frem, dybt ulyk­ke­lig.

» Hvor­dan har Jakob det, « spurg­te han BT og blev let­tet over at hø­re, at sam­men­stø­det på Col du Glan­don kun ko­ste­de over­fla­di­ske skram­mer.

» Sig til ham, at jeg er så ked af det. Und­skyld, und­skyld, « sag­de den ru­ti­ne­re­de mo­tor­cyk­list, der hav­de en norsk fo­to­graf bag­på.

Sig til ham ( Fuglsang, red.), at jeg er så ked af det. Und­skyld, und­skyld

Men der var, trods de man­ge und­skyld­nin­ger, ik­ke no­gen nå­de hos ASO, der bad ham af­le­ve­re sin ak­kre­di­te­ring, der gi­ver ad­gang til ru­ten.

» Så­dan er vo­res reg­ler. Det kom­mer al­tid an på si­tu­a­tio­nen, når de her uheld sker. Men i Jakob Fuglsangs til­fæl­de har vi vur­de­ret, at der blev ta­get alt for store chan­cer. Der er ik­ke no­get at gø­re. Han må ik­ke kø­re med til Pa­ris, « sag­de en re­præ­sen­tant for ASO til BT.

Tv- billeder vi­ste da og­så, at Jakob Fuglsang ik­ke var den ene­ste, der hav­de en uhel­dig op­le­vel­se med mo­tor­cyk­len. Can­non­da­le- Gar­mins ca­na­di­ske ryt­ter Ry­der Hesje­dal for­må­e­de med en lyn­hur­tig ma­nøv­re at und­vi­ge, da han og­så var ved at bli­ve på­kørt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.