Sa­lo­nen for næst­sid­ste chan­ce

Fuglsang blev fæl­det på da­gen, hvor det fran­ske pu­bli­kum fi k en til­trængt eta­pe­sejr til en af fel­tets mest dæ­no­mi­ske ned­kø­re­re

BT - - TOUR DE FRANCE 2015 - SVIM­LEN­DE AN­GREB @ LarsBar­to­li lbj@ sporten. dk LARS B. JØR­GEN­SEN, JOUR­NA­LIST

Sket er sket. At kø­re igen­nem et langt og om­tum­let Tour de Fran­ce hand­ler og­så om at over­kom­me uheld, dår­li­ge da­ge, var­me, blø­de ben og bri­ste­de for­håb­nin­ger.

Der skal og­så en vis po­r­tion stæ­dig­hed til. Og hvis man for små 10 år si­den kun­ne sid­de og gø­re sig lystig over for­kæ­le­de fran­ske ryt­te­re, der blev trom­let ned, er det ble­vet nye og fe­de­re ti­der for vært­s­na­tio­nens eg­ne.

Det er der in­gen grund til at be­græ­de. Hel­ler ik­ke selv om det på en me­get smuk og me­dri­ven­de 18. eta­pe ske­te på Jakob Fuglsangs be­kost­ning, da en mo­tor­cy­kel fo­to­graf hen­syn­løst mø­ve­de de dan­ske suc­ces for håb­nin­ger ned.

Hånds­ræk­ning

Der­med var vej­en ba­net for Ro­main Bar­det, og det er ik­ke en hånds­ræk­ning fra skæb­nen, man skal gi­ve en af spor­tens fi ne­ste spe­ci­a­li­ster i kun­sten at kø­re nedad.

Den slags kræ­ver mas­ser af mod og tek­nik. Og de fl este er bedst, så læn­ge de sta­dig be­sid­der ung­dom­mens sorg­lø­se kå­d­hed og mang­len­de er­ken­del­se af, at ba­lan­ce­ak­ten mel­lem kunst og ka­ta­stro­fe al­drig rig­tigt en­der til den ga­le si­de.

Med et kor­pus som skabt til at sky­de far­ten og et in­stinkt for at op­sø­ge chan­cen for sejr og gå knald­hårdt ef­ter den har Ro­main Bar­det ven­tet læn­ge­re, end ta­len­tet li­ge gav løft er om. In­den be­gyn­del­sen på årets Tour de Fran­ce le­ve­re­de den 24- åri­ge purk fra Briou­de i Au­verg­ne-re­gio­nen sit ka­rak­te­ri­sti­ske glansnum­mer i Critéri­um du Daup­hiné.

Svim­len­de an­greb

I går blev den stille in­si­ste­ren på at få no­get med hjem eft er kuld­sej­le­de klas­se­ment for håb­nin­ger for­løst med et svim­len­de an­greb på ned­kørs­len fra Col du Glan­don. Sløj­fen blev bun­det med en ny­de­ligt ek­se­kve­ret kla­tre­tur ad snø­rebånds- ser­pen­ti­ner­ne til Saint-Je­an- de- Maurien­ne med Jakob Fuglsang hal­sen­de et mi­nut eft er i en udtæ­ret trio. Voila og cha­peau, hvis no­gen vil und­skyl­de den fran­ske jar­gon. Men det var en god sejr på en til­sva­ren­de god eta­pe.

» Jeg er fak­tisk ked af det på Fuglsangs veg­ne, for han var godt kø­ren­de, da han styr­te­de. Men jeg sad selv på spring til at an­gri­be, da mo­tor­cyk­len væl­te­de ham, og så var der ik­ke an­det at gø­re end at kø­re, « in­drøm­me­de Bar­det eft er kar­ri­e­rens før­ste Tou­re­ta­pe­tri­umf.

Det klas­se­ment, der in­den før­ste­da­gen i Utrecht for 20 da­ge si­den, lig­ne­de et ubøn­hør­ligt ri­ve­gil­de mel­lem De Fa­bel­ag­ti­ge Fi­re, har væ­ret en sta­tisk stør­rel­se.

Chris Froo­me i den gu­le trø­je be­hø­ve­de ik­ke be­kym­re sig, da Al­ber­to Con­ta­dor og si­den Vin­cen­zo Ni­ba­li an­greb på Glan­don, uden at Nairo Qu­in­ta­na for­søg­te at ud­nyt­te den dy­na­mik, der blev ser­ve­ret

» Jeg sy­nes nok, der kom an­greb på mig, men det var ik­ke fra Mo­vistar el­ler Qu­in­ta­na, « lød det fra man­den i gult.

Stil­hed

Den re­la­ti­ve stil­hed kan man sag­tens tol­ke som et po­si­tivt tegn og en stil­hed før mø­det med den læng­ste af­slut­ning i årets Al­pe- af­de­ling, når ryt­ter­ne i dag skal ta­ge fat på at be­sti­ge La Tous­su­i­re. Men Qu­in­ta­na er gå­et ind i sa­lo­nen for næst­sid­ste chan­ce, og der ven­ter in­gen ek­stra­num­re i den fe­de da­mes sang­ka­ta­log.

Hvis Tour de Fran­ce var en bok­se­kamp over 21 run­der, er det de vil­de møl­lesving og ik­ke de præ­ci­se jab, Nairo Qu­in­ta­na og Mo­vistar har brug for for at ven­de lø­bet på ho­ve­d­et.

På in­tet tids­punkt har Chris Froo­me væ­ret i den slags pro­ble­mer, der gi­ver blod på tan­den for den ene­ste re­el­le ud­for­drer. Det vil kræ­ve et an­greb af my­ti­ske di­men­sio­ner og en sort kat på vej­en. Sandt at si­ge har lø­bet ind­til nu ik­ke lagt op til den slags. Vi har få­et me­re prag­ma­tis­me end præg­ti­ge slags­mål mel­lem de store. Og det er fel­tets David, der skal fæl­de Go­li­ath og al­le hans mænd. Tør no­gen eft er­hån­den tro på det? Tør Qu­in­ta­na?

Jeg er fak­tisk ked af det på Fuglsangs veg­ne, for han var godt kø­ren­de, da han sty rte­de

Ro­main Bar­det

Da en mo­tor­cyk­list kør­te Jakob Fuglsang ned, så Ro­main Bar­det snit­tet til at stik­ke af fra kon­kur­ren­ter­ne og sik­re sig en smuk sejr på 18. eta­pe.

Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.