Me­re dansk til Ori­ca

BT - - DANMARKS TOUR- AVIS - SKIFTETID Ja­cob Staehelin jst@ sporten. dk

Magnus Cort er al­le­re­de en del af Ori­ca- Gre­e­ned­ge , og det ty­der på, at Chri­stop­her Juul- Jen­sen og­så er på vej til det au­stral­ske mand­skab, er­fa­rer BT.

Ryg­ter­ne har væ­ret sta­dig me­re til­ta­gen­de, si­den Oleg Tin­kov valg­te at ly­køn­ske Chri­stop­her Juul- Jen­sens ny­li­ge sejr ved DM i en­kelt­start ved sam­ti­dig at slå fast, at den nu­væ­ren­de kon­trakt ik­ke bli­ver for­læn­get.

Ori­ca- Gre­ened­ges pres­se­chef, dan­ske Bri­an Ny­gaard, øn­sker ik­ke at si­ge no­get om et even­tu­elt skif­te.

» Vi har in­gen kom­men­ta­rer, « si­ger han.

Går ik­ke ned

Reg­ler­ne i cy­kel­spor­ten til­si­ger da og­så, at det først er til­ladt at of­fent­lig­gø­re kon­trak­ter med nye ryt­te­re 1. au­gust, selv om en stor del af næ­ste års af­ta­ler la­ves i lø­bet af Tour de Fran­ce.

Skul­le et skif­te fal­de på plads, vil det væ­re et godt kar­ri­e­re­træk, vur­de­rer Mor­ten Ben­ne­kou, dansk U23- land­stræ­ner, der ro­ser Chri­stop­her Juul- Jen­sens ev­ner.

» Han er me­get drifts­sik­ker og ud­går ik­ke, med min­dre han er ud­sat for al­vor­li­ge uheld. Og så går han ik­ke ned i den tred­je uge af en Grand Tour, « si­ger Mor­ten Ben­ne­kou, der af sam­me grund er over­be­vist om, at der ven­ter en Tour- start i lø­bet af få år for Chri­stop­her Juul.

Chri­stop­her Juul- Jen­sen er iføl­ge BTs op­lys­nin­ger på vej til det au­stral­ske hold Ori­ca- Gre­e­ned­ge fra næ­ste sæ­son. Her kan han bli­ve hold­kam­me­rat med lands­man­den Magnus Cort. Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.