’’

BT - - DANMARKS TOUR- AVIS -

Han er me­get drifts­sik­ker og ud­går ik­ke, med min­dre han er ud­sat for al­vor­li­ge uheld Mor­ten Ben­ne­kou, dansk

U23- land­stræ­ner, om Chri­stop­her Juul- Jen­sen

De sid­ste to år har den 26- åri­ge dan­sker kørt Giro d’Ita­lia og især i årets ud­ga­ve af det ita­li­en­ske eta­pe­løb var der stor an­er­ken­del­se af det ar­bej­de, der blev le­ve­ret i de suc­ces­ful­de be­stræ­bel­ser på at skaf­fe Al­ber­to Con­ta­dor den sam­le­de sejr.

Mu­lig­he­der­ne for Chri­stop­her Juul- Jen­sen på det au­stral­ske hold vir­ker go­de, og det vil gi­vet­vis hjæl­pe ham en del, at han al­le­re­de har en lands­mand blandt ryt­te­re.

Det har ik­ke væ­ret mu­ligt at få en kom­men­tar fra Chri­stop­her Juul- Jen­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.