Højb­jerg sendt til tæl­ling

Med Bay­ern Mün­chens snar­li­ge køb af Ar­tu­ro Vi­dal er Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg end­nu læn­ge­re fra spil­le­tid. Fak­tisk er hans ene­ste vej til fast spil­le­tid en ny ud­lej­ning

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Farzam Abol­hos­se­i­ni faab@ sporten. dk

Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg lø­ber nok ik­ke rundt med ar­me­ne over ho­ve­d­et i dis­se da­ge. I går blev den i for­vej­en lange vej til spil­le­tid i Bay­ern Mün­chen om mu­ligt end­nu læn­ge­re.

Klub­ben med­del­te, at man er tæt på at skri­ve kon­trakt med midt­ba-net­er­ri­e­ren Ar­tu­ro Vi­dal fra Ju­ven­tus. Chi­le­ne­ren ko­ster den ty­ske stor­klub næ­sten 300 mio. kr.

» Jeg kan me­re el­ler min­dre be­kræft e, at vi har ind­gå­et en aft ale med Ju­ven­tus og Vi­dal. Det ene­ste, der mang­ler, er et læ­ge­tjek og den en­de­lig un­der­skrift . Går alt vel, kom­mer han til træ­ning med klub­ben i næ­ste uge, « si­ger Bay­ern Mün­chen- di­rek­tør Karl- He­inz Rum­me­n­ig­ge til klub­bens hjem­mesi­de.

Lang vej til start­plads

Den han­del ska­ber en no­get nær håb­løs si­tu­a­tion for Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg, vur­de­rer den ty­ske Bild­jour­na­list David Ver­hoff , der føl­ger Bay­ern Mün­chen til dag­ligt. Han pe­ger på, at Pi­er­re- Emi­le Højb­jergs ud­sig­ter til en start­plads var ual­min­de­lig dy­stre, al­le­re­de før Ar­tu­ro Vi­dal blev hen­tet. Dan­ske­ren var i for­vej­en bag en lang ræk­ke stjer­ne­nav­ne, og nu kom­mer der alt­så end­nu et navn på li­sten. David Ver­hoff me­ner, at Højb­jerg står over for en ’ umu­lig op­ga­ve’.

» Pi­er­re- Emi­le Højb­jergs si­tu­a­tion i Bay­ern Mün­chen ser svær ud. Men det gjor­de den og­så, før man hen­te­de Ar­tu­ro Vi­dal. Der er man­ge spil­le­re, der står for­an ham, blandt an­dre David Ala­ba, Xa­bi Alonso, Thi­a­go, Phi­lipp La­hm og Javi­er Mar­ti­nez. Men der er og­så Se­ba­sti­an Ro­de, som i øje­blik­ket er lidt for­an Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg, « si­ger han og fort­sæt­ter:

» Så Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg skal kæm­pe med den ty­ske U21- lands­holds­spil­ler Jos­hua Kim­mich om en af de yder­ste plad­ser i trup­pen. Og det er alt­så en spil­ler, som Pep Gu­ar­di­o­la har et rig­tig godt øje til, « si­ger David Ver­hoff .

Den ty­ske jour­na­list, der de se­ne­ste da­ge har dæk­ket Bay­ern Mün­chen på hol­dets træ­nings­lejr i Ki­na, for­tæl­ler vi­de­re, at Pi­er­reE­mi­le Højb­jerg ik­ke har ta­get det skridt i sin ud­vik­ling, man hav­de hå­bet på i Bay­ern Mün­chen.

» Si­tu­a­tio­nen for Højb­jerg er den sam­me som i sid­ste sæ­son. Le­del­sen ved, han er en vir­ke­lig god, ung spil­ler, men den sy­nes ik­ke, at han har fl yt­tet sig til det næ­ste ni­veau – og hans le­je­op­hold i Augs­burg i sid­ste sæ­son var jo hel­ler ik­ke fan­ta­stisk. Så og­så i den­ne sæ­son vil han sta­dig kun bli­ve be­trag­tet som en ung, ta­lent­fuld spil­ler. Der er in­gen chan­ce for, at han kom­mer i star­top­stil­lin­gen fast. Han har chan­cen for at få nog­le mi­nut­ter, men det er umu­ligt, at han bli­ver en fast spil­ler, « si­ger David Ver­hoff .

Kan ud­le­jes igen

Iføl­ge David Ver­hoff kan end­nu en ud­lej­ning af Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg bli­ve en løs­ning på de man­ge spil­le­re, der by­der sig til på Pep Gu­ar­di­o­las midtbane.

» I øje­blik­ket tror jeg, at Pi­er­reE­mi­le Højb­jerg bli­ver og kæm­per for sin chan­ce. Men hvis der kom­mer en god mu­lig­hed for at bli­ve le­jet ud, li­ge­som Augs­burg i sid­ste sæ­son, tror jeg, at klub­ben vil le­je ham ud. Men som det ser ud nu, bli­ver han i he­le for­sæ­so­nen, for­di Pep Gu­ar­di­o­la ger­ne vil ha­ve så man­ge spil­le­re som mu­ligt til rå­dig­hed. «

Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg for­læn­ge­de i ja­nu­ar sin kon­trakt med Bay­ern Mün­chen til som­me­ren 2018.

BT har talt med Pi­er­re- Emi­le Højb­jergs agent, Sø­ren Ler­by, men han har ik­ke øn­sket at kom­men­te­re sin kli­ents si­tu­a­tion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.