EKS­PE­DI­TIONS­SAG

FCK vandt re­tur­kamp i Wales uden stør­re sværds­lag

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SIK­KERT VI­DE­RE Mads Kind­berg Ni­el­sen ni­el@ sporten. dk Fo­to: Scan­pix

FC København er sik­kert vi­de­re i Eu­ro­pa League- kva­li­fi­ka­tio­nen.

Det blev en kends­ger­ning ef­ter en 3- 1- sejr på ude­ba­ne over wa­li­si­ske Newtown. Mar­vin Pourié blev den store spil­ler med to mål.

Det var re­elt kun et spørgs­mål om, hvor stor den sam­le­de sejr skul­le en­de med at bli­ve, der var værd at be­skæf­ti­ge sig med in­den kø­ben­hav­ner­nes re­tur­kamp i an­den run­de af kva­li­fi­ka­tio­nen til Eu­ro­pa League.

Ef­ter 2- 0 i Par­ken i det før­ste op­gør mod upå­ag­te­de Newtown, der for ti­den har som­mer­pau­se i den hjem­li­ge liga i mod­sæt­ning til FCK, der er læn­ge­re frem­me i sæ­son­for­be­re­del­ser­ne, hand­le­de det blot om at spil­le sig sik­kert vi­de­re for Stå­le Sol­bak­kens mand­skab – og det gjor­de FCK.

Kø­ben­hav­ner­ne hav­de re­la­tivt klar over­vægt i bold­be­sid­del­se, og det var ik­ke ufortjent, at Mar­vin Pourié ef­ter 27 mi­nut­ter he­a­de­de gæ­ster­ne for­an på et flot op­læg af Kas­per Kusk, der smæk­ke­de bol­den li­ge ind i pan­den på FCK- front­lø­be­ren. Kas­per Kusk hav­de fle­re go­de ak­tio­ner på kan­ten gen­nem kam­pen .

Hvis hjem­me­hol­det sta­dig hav­de et spin­kelt håb om at gå vi­de­re til tred­je run­de, blev det håb sendt di­rek­te ud i det bak­ke­de land­skab i Wales kort før pau­sen, da Ni­co­lai Jør­gen­sen score­de kam­pens an­det mål på straf­fes­park.

Gjor­de det svært

Kø­ben­hav­ner­ne score­de end­nu en gang mod de chan­ce­lø­se wa­li­se­re, da Pe­ter An­ker­sen blev sendt i dyb­den i an­den halv­leg. Nyind­kø­bet på høj­re ba­ck lag­de bol­den ind til Mar­vin Pourié, der uden pro­ble­mer score­de sit an­det mål i kam­pen.

Ge­ne­relt var der ik­ke me­get ak­ti­vi­tet for­an Step­han An­der­sens mål. En fi­re­ba­ck­kæ­de med Pe­ter An­ker­sen, Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen, Per Nils­son og Ludwig Au­gustin­s­son gjor­de det svært for hjem­me­hol­det at ska­be far­li­ge chan­cer, men ef­ter 70 mi­nut­ters spil kom re­du­ce­rin­gen, da Tom Goodwin py­n­te­de lidt på re­sul­ta­tet.

FCK- boss Stå­le Sol­bak­ken var na­tur­lig­vis godt til­freds ef­ter kam­pen.

» Vi hav­de god kon­trol over tin­ge­ne, og det var vig­tigt, vi fik det før­ste mål, for det af­gjor­de re­elt kam­pen, og her­ef­ter kun­ne vi ta­ge det me­re med ro og skif­te et par styk­ker ud i pau­sen. «

Næ­ste op­ga­ve for FC København i eu­ro­pæ­isk sam­men­hæng er en tur til Tjek­ki­et. FK Jablo­nec er li­ge­som kø­ben­hav­ner­ne vi­de­re til tred­je run­de af kva­li­fi­ka­tio­nen.

Den sam­le­de vin­der af det op­gør skal ud i to nye kam­pe i fjer­de run­de af kva­li­fi­ka­tio­nen, in­den grup­pe­spil­let i Eu­ro­pa League er nå­et.

Mar­vin Pourié ( i mid­ten) fik vist sig frem, da FC København på kunst­græs­ba­nen i Newtown sik­kert slog vær­ter­ne 3- 1. To gan­ge score­de ty­ske­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.