Med lod­der og tris­ser

Brøndby gjor­de ik­ke me­re end højst nød­ven­digt, da hol­det spil­le­de sig vi­de­re til tred­je run­de af Eu­ro­pa League- kva­li­fi ka­tio­nen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - je­mi@ sporten. dk Jep­pe Mel­chi­or Mik­kel­sen

Brøndby er klar til tred­je run­de af Eu­ro­pa League- kva­li­fi ka­tio­nen, da hol­det eft er 90 må­l­lø­se mi­nut­ter mod bul­gar­ske PFC Beroe for­sva­re­de 1- 0- fø­rin­gen fra før­ste kamp.

Eft er den må­l­lø­se re­tur­kamp på Brøndby Sta­dion i aft es var An­drew Hjulsa­ger, da hel­ler ik­ke vi­de­re im­po­ne­ret over præ­sta­tio­nen.

» Jeg vil si­ge, at jeg er lidt util­freds med, hvor­dan vi spil­ler. Vi spil­ler os ik­ke rig­tig frem til no­get. Vi har me­get svært ved at gå fra før­ste fa­se til tred­je fa­se, så jeg er ik­ke helt til­freds med spil­let, men det er selv­føl­ge­lig po­si­tivt, at vi går vi­de­re al­li­ge­vel, « sag­de Hjulsa­ger til TV3+.

De dan­ske bron­ze­vin­de­re stod in­den kam­pen med de bed­ste kort på hån­den, da Martin Al­bre­cht­sens se­ne scor­ing i før­ste kamp hav­de gi­vet dem en 1- 0- fø­ring. Det be­tød, at Brønd­bys stør­ste fo­kus var at for­sva­re fø­rin­gen på hjem­me­ba­ne.

Ag­ger blev spa­ret

Iro­nisk nok hav­de træ­ner Tho­mas Frank al­li­ge­vel valgt at spa­re Da­ni­el Ag­ger og bæn­ke Da­rio Du­mic, som el­lers er de nor­ma­le første­valg i mid­ter­for­sva­ret. Det var der­for op til Martin Al­bre­cht­sen og Martin Ørnskov at luk­ke af for de bul­gar­ske an­gri­be­re.

Re­sten af star­top­stil­lin­gen vid­ne­de dog om, at der ik­ke blev ta­get no­get for gi­vet. Hver­ken Te­emu Puk­ki, Jo­han El­man­der, El­ba­san Rashani el­ler den­nes afl øser i 58. mi­nut, Magnus Eriks­son, kun­ne dog skaff e den scor­ing, der vil­le gi­ve lidt me­re ro. Så det var hel­digt, at det uvan­te mid­ter­for­svar hav­de fi nt styr på kam­pen i den an­den en­de.

Selv­om Brøndby kon­trol­le­re­de store de­le af kam­pen, så var det ik­ke det mest op­løft en­de spil. Præ­sta­tio­nen kom­mer oven på we­e­ken­dens 1- 2- ne­der­lag til AGF, og An­drew Hjulsa­ger er­ken­der da og­så, at der sta­dig er plads til for­bed­ring. Per­son­ligt sy­nes jeg, vi er den del fra, hvor vi var, da vi slut­te­de for­å­ret, men jeg er sik­ker på, det nok skal kom­me, « sag­de han.

I kam­pens slut­fa­se var det ik­ke over­ra­sken­de Beroe, der var mest ivri­ge eft er at skaff e fø­rings­må­let. Der kom og­så en god mu­lig­hed in­den for de sid­ste 10 mi­nut­ter, da en afl eve­ring skråt bag­ud i fel­tet blot skul­le spar­kes i kas­sen. Beroe-spil­le­ren ham­re­de dog sit skud et styk­ke over må­let til Brøndby- spil­ler­nes store let­tel­se.

Det lyk­ke­des Brøndby at hol­de stand til det sid­ste, og hol­det er der- for klar til tred­je run­de af Eu­ro­pa League-kva­li­fi ka­tio­nen. Her ven­ter cypri­o­ti­ske AC Omo­nia Ni­co­sia, der avan­ce­re­de eft er en 1- 0- sejr over pol­ske Jagi­el­lo­noa.

Per­son­ligt sy­nes jeg, vi er en del fra, hvor vi var, da vi slut­te­de for­å­ret, men jeg er sik­ker på, det nok skal kom­me

An­drew Hjulsa­ger

Fo­to: Sop­hia Juli­a­ne Ly­dolph

Jo­han El­man­der og Brøndby le­ve­re­de en no­get skuf­fen­de ind­sats mod bul­gar­ske PFC Beroe i Eu­ro­pa League- kva­li­fi­ka­tio­nen. Men Brøndby spil­le­de sig trods alt vi­de­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.