Re­al Madrid- træ­ner ma­ner ryg­ter til jor­den

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - IK­KE ME­RE SNAK Jep­pe Pe­der­sen jepp@ sporten. dk Fo­to: Reu­ters

Re­al Madrids nye træ­ner, Ra­fa­el Benítez, har smidt låg på spe­ku­la­tio­ner­ne om hol­dets su­per­stjer­ne Cri­sti­a­no Ro­nal­dos util­freds­hed i trup­pen og Ser­gio Ra­mos’ fl irt med den en­gel­ske top­klub Man­che­ster Uni­ted.

Bal­la­den med Ro­nal­do be­gynd­te til en træ­ning ons­dag, da Ra­fa­el Benítez un­der­kend­te et af portu­gi­se­rens mål. Det ud­lø­ste en sva­da fra stjer­ne­an­gri­be­ren, og det fi k de span­ske me­di­er til at ko­ge over med hi­sto­ri­er om Ro­nal­do- exit.

Over for fod­bold­ma­ga­si­net Go­al læg­ger Ra­fa­el Benítez dog en dæm­per på skær­myds­ler­ne.

» Jeg har brugt de se­ne­ste par da­ge sam­men med ham. Jeg kan si­ge, at han er kon­kur­ren­ce­dre­vet, han el­sker at vin­de, og der­for er han den bed­ste i ver­den. Jeg vil ger­ne ha­ve, at al­le mi­ne spil­le­re har sam­me pas­sion som ham, « si­ger han.

Ser­gio Ra­mos bli­ver

Den læn­ge­re­va­ren­de hi­sto­rie om Ser­gio Ra­mos’ fl irt med Man­che­ster Uni­ted er og­så slå­et til jor­den af Be­ni­tez.

Til spørgs­må­let om han kun­ne se Ra­mos spil­le i Re­al Madrid i næ­ste sæ­son, sva­re­de han:

» Ja, for mig, 100 pro­cent. Ra­mos er vo­res spil­ler og en nøg­le­spil­ler for os. Han er vo­res an­fø­rer, og jeg øn­sker at se ham i vo­res klub i be­gyn­del­sen af sæ­so­nen, for han var af­gø­ren­de for os i sid­ste sæ­son. Det er klart for mig og for klub­ben, at Ra­mos bli­ver. Fod­bold er en sjov ver­den, men han spil­ler for os i næ­ste sæ­son, « si­ger Be­ni­tez.

Ra­fa­el Be­ni­tez og Cri­sti­a­no Ro­nal­do er ble­vet go­de ven­ner igen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.