Til­fæl­dig­hed sik­re­de Lyng­by pre­mi­e­re­sejr

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - GOD BE­GYN­DEL­SE Jep­pe Mel­chi­or Mik­kel­sen je­mi@ sporten. dk

Lyng­by fi k en op­ti­mal start på den nye sæ­son, da hol­det på hjem­me­ba­ne be­sej­re­de HB Kø­ge 1- 0 i åb­nings­kam­pen i 1. di­vi­sion.

Hjem­me­hol­det har hand­let for­nuft igt ind i som­mer­pau­sen, hvor ny­til­gan­ge­ne blandt an­dre tæl­ler pro­fi le­re­de spil­le­re som Da­ni­el Jen­sen og Mi­cha­el Lumb. De to for­stærk­nin­ger er dog fort­sat et styk­ke fra top­for­men, og træ­ner David Ni­el- sen hav­de der­for valgt at se bort fra dem beg­ge til op­gø­ret mod HB Kø­ge.

Lyng­by kun­ne el­lers godt ha­ve brugt de to spil­le­res off en­si­ve kva­li­te­ter, da det kneb med at ska­be næv­ne­vær­di­ge må­l­chan­cer. Det sam­me kun­ne man si­ge om HB Kø­ge, der i sid­ste uge solg­te det bra­si­li­an­ske stjer­ne­frø Bru­nin­ho til FC Nordsjælland. Det var der­for ik­ke så over­ra­sken­de, at de to hold gik til pau­se med stil­lin­gen 0- 0.

Straff es­park eft er kol­li­sion

An­den halv­leg be­gynd­te lidt, li­ge­som den før­ste var slut­tet, og man sad med for­nem­mel­sen af, at der skul­le en til­fæl­dig­hed til, hvis kam­pen skul­le fi nde en vin­der.

Det var net­op, hvad der ske­te, da sta­dionu­ret nær­me­de sig den før­ste ti­me.

HB Kø­ges må­l­mand Fre­de­rik Due kom skidt ud til et højt ind­læg og kol­li­de­re­de i ste­det med en Lyng­by- spil­ler, der blev til­delt et straff es­park. Det tog Fre­de­rik Gyt­kjær sig af på us­vi­ge­lig sik­ker vis, og så var Lyng­by i front.

Så skul­le man må­ske tro, at kam­pen vil­le bli­ve me­re åben, men HB Kø­ges for­søg på at kom­me tilbage i kam­pen blev al­drig til me­re end ved for­sø­ge­ne.

Lyng­bys fø­ring holdt til slut­fl øjtet, og de blåblu­se­de kun­ne der­for jub­le over sæ­so­nens før­ste sejr og en fo­re­lø­big før­ste­plads i ræk­ken.

Fre­de­rik Gyt­kjær ( th.) blev Lyng­bys mat­chvin­der. Fo­to: Katrine Emilie Andersen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.