DEN FAVORABLE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DAN­MARK SU­PER­LIGA, KLOK­KEN 18: 00 AAB VIN­DER KAM­PEN

AaB brænd­te fl ere store chan­cer imod Es­b­jerg, men vi­ste ge­ne­relt set for­nuft ige tak­ter i pre­mi­e­ren. Det kan man ik­ke si­ge, at Ho­bro gjor­de. Ta­bet af Mads Hvil­som og den ska­de­de Qu­in­cy An­ti­pas var ty de­ligt, og det æn­drer kø­bet af Mary­on Ge­or­ge næp­pe på. Ho­bro var spe­ci­elt sår­ba­re mod OB, da der blev spil­let hur­tigt langs græstæp­pet, hvil­ket AaB og­så me­strer, og der­for lig­ger det lidt i kor­te­ne, at Ho­bro igen i aft en får det svært. Til­med er der ta­le om et lo­ka­l­op­gør med mas­ser af AaB- sup­por­te­re på læ­ger­ne, så for­de­len af hjem­me­ba­ne er min­dre.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.