KLAR MED NY FILM

BT - - NYHEDER - ufjo

Fil­min­struk­tør Chri­sti­an Taf­d­rup har ik­ke kom­men­te­ret stri­den med TV2 før nu, da han har væ­ret travlt op­ta­get af sin kom­men­de film ‘ For­æl­dre’. » Jeg har sid­det be­gra­vet i den det se­ne­ste år og især de se­ne­ste må­ne­der, ef­ter vi ind­spil­le­de den i fe­bru­ar og marts. Vi ken­der ik­ke da­to­en for, hvor­når den kom­mer i bi­o­gra­fen, men den er fær­dig på fre­dag ( i dag, red.). Det er min de­but- spil­le­film, « si­ger Chri­sti­an Taf­d­rup. Han op­ly­ser, at fil­men ‘ hand­ler om et æg­te­par, hvis ene­ste barn flyt­ter hjem­me­fra.’ » Og så aner de ik­ke, hvad de skal med sig selv el­ler hin­an­den. Det er et familiedrama i en lidt sy­ret kon­tekst. Det er en me­get eks­pe­ri­men­te­ren­de film, som har Sø­ren Mal­ling og Bo­dil Jør­gen­sen i ho­ved­rol­ler­ne, « si­ger Chri­sti­an Taf­d­rup.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.