D-A- D- afl øser på tur­né med De­ep Purp­le- le­gen­de

BT - - KULTUR - Kri­stoff er Veirum Gaff a

Stig Pe­der­sen vend­te tilbage til sin van­te plads på sce­nen med DA- D i mid­ten af juli, og der­med er før­ste del af even­ty ret slut for hans afl øser Sø­ren Andersen.

» Jeg har aft jent min vær­nepligt... Stig er tilbage. Det har væ­ret en kæm­pe op­le­vel­se! Jeg har få­et nye ven­ner, og det har væ­ret pis­sesjovt at væ­re en del af Cir­kus D- A- D, « si­ger Sø­ren Andersen til Lo­ka­la­vi­sen Fre­de­ri­cia.

Sø­ren Andersen måt­te træ­de til, da Stig Andersen faldt på sce­nen i Aar­hus un­der en regn­våd kon­cert den 29. maj og bræk­ke­de un­de­rar­men. D- A- D har i den hen­se­en­de an­non­ce­ret et er­stat­ningsshow i Aar­hus. Det fi nder sted den 28. au­gust - fl ere in­for­ma­tio­ner føl­ger den 16. au­gust.

Nyt spæn­den­de job

Ro­ck­e­ven­ty­ret er dog ik­ke for­bi for Sø­ren Andersen, der her­hjem­me og­så er kendt for Electric Gu­i­tars med Mi­ka Vand­borg. De­res an­det al­bum ’ String Fe­ver’ ud­kom i fe­bru­ar og modt­og fem stjer­ner af Gaff as mu­si­kan­mel­der, der blandt an­det skrev: » Okay! Så med et band­navn som Electric Gu­i­tars og en al­bum­ti­tel, der em­mer af stren­ge­fe­ber, kan man kun for­ven­te en re­gu­lær gu­i­tar­fest. Og det er præ­cis, hvad Mi­ka Vand­borg og Sø­ren Andersen le­ve­rer. Na­tur­lig­vis. «

Henover som­me­ren er Sø­ren Andersen med Glenn Hug­hes ( Tra­pa­ze, De­ep Purp­le, Bla­ck Co­un­try Com­mu­ni­on, Ca­li­for­nia Bre­ed) på en om­fat­ten­de tur­né rundt i ver­den. Hug­hes er må­ske mest kendt for sit sam­ar­bej­de med De­ep Purp­le, som han blev med­lem af i 1974 og ind­spil­le­de al­bum­me­ne ’ Burn’ og ’ Co­me Ta­ste the Band’ med. I det nye årtu­sin­de har han ar­bej­det sam­men med gu­i­tar­kon­gen Joe Bo­na­mas­sa og Jo­hn Bon­hams søn, Ja­son Bon­ham, i Bla­ck Co­un­try Com­mu­ni­on.

Sø­ren Andersen, D- A- D- Stigs stand- in Det har væ­ret pis­sesjovt at væ­re en del af Cir­kus D- A- D

Her fy­rer Sø­ren Andersen den af på Skan­der­borg Festi­val.

Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.