Her er Højb­jergs di­rek­te kon­kur­ren­ter

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

XA­BI ALONSO, 31 ÅR

En af Bay­ern Mün­chens stør­ste pro­fi­ler. Dik­te­re­de spil­let i sid­ste sæ­son med sit store over­blik og pas­nings­ev­ner i ver­dens­klas­se. Klart første­valg på midt­ba­nen.

PHI­LIPP LA­HM, 31 ÅR

En af klub­bens eg­ne spil­le­re. Er ryk­ket fra høj­re ba­ck til midt­ba­nen, hvor han har vist sig li­ge så god. Des­u­den an­fø­rer for Bay­ern, så han er langt for­an Højb­jerg i kø­en.

DAVID ALA­BA, 23 ÅR

En af de sik­re­ste spil­le­re på hold­kor­tet. Kan dæk­ke al­le plad­ser i for­sva­ret og på midt­ba­nen, men for­ment­lig tænkt som ven­stre ba­ck for­an Ju­an Ber­nat. Dog sta­dig stor kon­kur­rent for Højb­jerg

THI­A­GO, 24 ÅR En adPep Gu­ar­di­o­las op­fin-del­ser fra Bar­ce­lo­na- ti­den. Det helt store gen­nem-brud har væ­ret for­pur­ret af ska­de­er, men han har sta­dig en stor stjerne i Bay­ern. En bog­le spil­ler for hol­det.

JAVI MAR­TI­NEZ, 26 ÅR Var et kæm­pe midt­ba­ne­ta­lent i At­hle­tic Bil­bao, men blev om­sko­let til midt­stop­per af Gu­ar­di­o­la. Selv­om han pri­mært spil­ler her, er han en klas­se­spil­ler på mid­ten.

SE­BA­STI­AN RO­DE, 24 ÅR Kom til før sid­ste sæ­son fra Ein­tra­cht Frank­furt og fik fint med spil­le­tid. Des­u­den er han ty­sker, og det ta­ler til hans for­del. Kæm­per med Høj­berg om en af de yder­ste plad­ser.

JOS­HUA KIM­MICH, 20 ÅR Fik næ­sten fuld spil­le­tid for Tys­kland ved U21- EM. Hen­tet i Stutt­g­art den­ne som­mer for godt 60 mio. kr. Uden tvivl en spil­ler Bay­ern har tænkt sig at sat­se på i frem­ti­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.