Ja, vel­fær­den lok­ker man­ge til

Men­ne­skes­mug­le­re har ske­ma over EU- lan­des ydel­ser til flygt­nin­ge – skal vi stram­me me­re i DK?

BT - - DEBAT - IN­GER STØJ­BERG

In­te­gra­tions­mi­ni­ster ( V)

DER VIL KOM­ME fl ere op­stram­nin­ger til. Ske­ma­et vi­ser, hvor sy­stem­sat men­ne­skes­mug­ler­ne ar­bej­der, for det her ske­ma er fun­det på en hjem­mesi­de, hvor­fra men­ne­skes­mug­ler­ne ser­vi­ce­rer de men­ne­sker, som kø­ber en fl ugt hos dem. I mit sind har der ik­ke væ­ret tvivl om, at op­holds­vil­kår be­ty­der no­get – her­un­der de øko­no­mi­ske vil­kår. Der­for har jeg stram­met op, så man får halvt så man­ge pen­ge, når man kom­mer her­til, og vi skal stram­me yder­li­ge­re. Dan­mark lig­ger i top­pen he­le vej­en rundt i for­hold til bå­de ydel­ser og øv­ri­ge op­holds­vil­kår.

HVIS FOR­SKEL­LE­NE I fl ygt­nin­ges vil­kår i de for­skel­li­ge lan­de ik­ke skul­le ha­ve be­tyd­ning, så er der no­get me­get un­der­ligt i, at DR sid­ste år kun­ne læg­ge en op­gø­rel­se frem, som vi­ste, at Dan­mark i pe­ri­o­den 2012 til mid­ten af 2014 fi k fl ere sy­ri­ske fl ygt­nin­ge end 15 an­dre EU- lan­de til­sam­men. Her­i­blandt lan­de som Po­len, Slovaki­et og Tjek­ki­et. Hvor­for skul­le fl ygt­nin­ge­ne rej­se igen­nem de an­dre lan­de uden at gø­re holdt der, hvis det ik­ke var for­di, for­hol­de­ne er me­re gun­sti­ge i Dan­mark, Sve­ri­ge, Nor­ge og Tys­kland?

I FØR­STE OM­GANG har vi få­et en aft ale i hus om hal­ve­ring af ydel­ser­ne for dem, der kom­mer fra nu af. På den an­den si­de af som­mer­fe­ri­en kom­mer jeg med et for­slag, der gør, at de, der al­le­re­de er her i for­vej­en, bli­ver om­fat­tet af de sam­me reg­ler, så der og­så bli­ver en hal­ve­ring af de­res ydel­ser. Des­u­den vil der kom­me yder­li­ge­re stram­nin­ger på ud­læn­din­ge­om­rå­det ge­ne­relt – der er ik­ke no­gen stram­nin­ger, jeg vil af­vi­se.

IN­GER STØJ­BERG

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.