Nej, fat­tig­dom ska­der in­te­gra­tion

BT - - DEBAT - AN­DREAS STE­EN­BERG

Fol­ke­tings­med­lem, De Ra­di­ka­le

JEG TROR IK­KE, der er no­gen fra Sy­ri­en, der kig­ger på så­dan et ske­ma, når de fl yg­ter. Jeg tror, de fl yg­ter, for­di de er ban­ge for at bli­ve slå­et ihjel. Når man så er kom­met til Eu­ro­pa, er der ik­ke tvivl om, at men­ne­sker for­sø­ger at fi nde ud af, hvil­ket land de skal sø­ge mod. Der un­drer det mig ik­ke, at der er så­dan et ske­ma. Jeg tror uan­set hvad, at man hur­tigt kan fi nde ud af som fl ygt­ning, at Græken­land har lidt stør­re øko­no­mi­ske pro­ble­mer end Dan­mark i øje­blik­ket. Der­for vil de skan­di­na­vi­ske vel­færds­sta­ter al­tid væ­re at­trak­ti­ve at kom­me til.

VEN­STRE BRU­GER DEN her an­led­ning til at ind­fø­re nog­le me­get la­ve ydel­ser for al­le dan­ske­re. Hvis du og jeg har bo­et et år i Bra­si­li­en og væl­ger at kom­me tilbage til Dan­mark, så kan vi kom­me ned på den la­ve­ste ydel­se. Så der bli­ver ind­ført nog­le me­get la­ve ydel­ser for voks­ne men­ne­sker, der ram­mer bå­de ud­læn­din­ge og dan­ske­re, der har væ­ret i ud­lan­det. Det er for­kert at bru­ge den her an­led­ning til at la­ve fat­tig­doms- ydel­ser, der gør, at men­ne­sker har svært ved at ha­ve et or­dent­ligt liv. Det ska­der in­te­gra­tio­nen.

VI KAN PÅ­VIR­KE an­tal­let af fl ygt­nin­ge, der kom­mer her­til, men så skul­le vi helt la­de væ­re med at ha­ve en vel­færds­stat. Hvis vi hav­de et me­get dår­li­ge­re land, vil­le folk for­sø­ge at kom­me til an­dre lan­de, men selv når man ind­fø­rer de me­get la­ve ydel­ser, har vi jo sta­dig f. eks. gra­tis sund­heds­ple­je, gra­tis ud­dan­nel­se og go­de ve­je. Jeg me­ner ik­ke, at vi vin­der på at for­sø­ge at gø­re vo­res land dår­li­ge­re for at und­gå at få fl ygt­nin­ge her­til.

AN­DREAS STE­EN­BERG

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.