Pro­fes­sor: En god idé Middelfart

BT - - NYHEDER - kark-

Det er en god idé at flyt­te stats­li­ge ar­bejds­plad­ser ud i provin­sen. Og­så selv om det tit ska­ber pro­ble­mer og ka­os i op­start­fa­sen. Men det er ik­ke nok til at ven­de ud­vik­lin­gen.

Det me­ner pro­fes­sor Jon Sund­bo fra In­sti­tut for Kom­mu­ni­ka­tion, Virk­som­hed og In­for­ma­tions­tek­no­lo­gi­er på Roskil­de Uni­ver­si­tet.

» Det er en god idé at flyt­te ar­bejds­plad­ser ud i lan­det. Og de folk, der kom­mer der­ud, er jo kø­be­dyg­ti­ge folk, der og­så er ak­ti­ve i lo­kal­sam­fun­det og er in­ter­es­se­re­de i kul­tur og sport. Og des­u­den le­ve­rer de jo fle­re skat­te­kro­ner til kom­mu­nen. Man har gjort det i Sve­ri­ge og Nor­ge og­så med en vis suc­ces. Det er svært at si­ge, om det ska­ber de­ci­de­ret vækst. Men det ska­ber trods alt en vis ak­ti­vi­tet. De ska­ber jo ik­ke nye virsom­he­der, men de ska­ber liv, « si­ger Jon Sund­bo.

Tru­es af af­folk­ning

Han me­ner, at ud­kants­dan­mark har bredt sig så me­get, at det nu fyl­der he­le Sjæl­land uden for ho­ved­stads­om­rå­det og Roskil­de. I Jyl­land er det ef­ter­hån­den kun Østjyl­land og på Fyn Nord­fyn, hvor der er job, til­flyt­ning og hø­je bo­lig­pri­ser. Re­sten tru­es af af­folk­ning. Han med­gi­ver og­så, at der er store pro­ble­mer med at få statsan­sat­te til at flyt­te fra ho­ved­sta­den til ud­kan­ten. Men når først tin­ge­ne er fal­det på plads, går det me­get bed­re, si­ger han.

» Da man flyt­te­de de­le af Skat til Ring­kø­bing, var det i be­gyn­del­sen et stort pro­blem for de an­sat­te, og man har op­le­vet til­fæl­de, hvor der har væ­ret man­ge op­si­gel­ser, for­di ko­nen el­ler man­den ik­ke kun­ne flyt­te med el­ler ik­ke vil­le. Den del ser som re­gel ret dår­lig ud for de an­sat­te. Der er ik­ke li­ge­frem be­gej­string, « si­ger Jon Sund­bo og fort­sæt­ter:

Lo­ka­le ar­bejds­plad­ser

» Men når de så flyt­ter ud og er etab­le­ret, fungerer det me­get godt og ska­ber fle­re lo­ka­le ar­bejds­plad­ser. Men det får ik­ke an­dre til at flyt­te sam­me vej. Pri­va­te virk­som­he­der læg­ger sig der, hvor det bedst kan be­ta­le sig. De la­der sig ik­ke på­vir­ke af, hvor en stat­sin­sti­tu­tion lig­ger. «

» Det­te ini­ti­a­tiv fra re­ge­rin­gen kom­mer ik­ke til at red­de ud­kants­dan­mark. Men det kan bi­dra­ge til at for­sin­ke og for­mind­ske til­ba­ge­gan­gen. Jeg er me­get be­kym­ret for ud­kants­dan­mark. Jeg tror ik­ke, land­kom­mu­ner­ne bli­ver to­talt af­fol­ke­de, men der vil bo fær­re og fær­re, mens drif­ti­ge folk træk­ker ind mod stor­by­er­ne. Det er og­så en glo­bal ten­dens, « si­ger Jon Sund­bo.

Jeg er me­get be­kym­ret for ud­kants­dan­mark. Jeg tror ik­ke, land­kom­mu­ner­ne bli­ver to­talt af­fol­ke­de, men der vil bo fær­re og fær­re, mens drif­ti­ge folk træk­ker ind mod stor­by­er­ne. Det er og­så en glo­bal ten­dens Jon Sund­bo. pro­fes­sor, Roskil­de Uni­ver­si­tet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.