Ra­cer­løb spær­rer Hil­le­rød­mo­tor­vej­en

Bi­li­ster må fi nde al­ter­na­ti­ve ru­ter, hvis de skal til København ad Hil­le­rød­mo­tor­vej­en i næ­ste uge.

BT - - NYHEDER -

Her er der nem­lig Co­pen­ha­gen Hi­sto­ric Grand Prix, og det be­ty­der, at mo­tor­vej­en bli­ver spær­ret ved Bel­la­høj i ret­ning mod København i fi re da­ge fra og med 30. juli.

Hil­le­rød­mo­tor­vej­en bli­ver spær­ret af for tra­fi k ind mod København fra 30. juli klok­ken 10.00. Af­spær­rin­gen bli­ver op­hæ­vet igen 3. au­gust klok­ken 05.00.

Den ud­ad­gå­en­de tra­fi k bli­ver ik­ke be­rørt.

Vej­di­rek­to­ra­tet vil op­sæt­te in­for­ma­tions­tav­ler om af­spær­rin­gen på det øv­ri­ge mo­tor­vejs­net og an­mo­de tra­fi kan­ter om at kø­re ad an­dre ve­je.

Un­der grand­prixet skal hi­sto­ri­ske ra­cer­bi­ler kø­re om kap på en 2,6 ki­lo­me­ter lang ba­ne på Bel­la­høj. Fle­re af dansk mo­tor­sports helt store stjer­ner har meldt de­res del­ta­gel­se: Tom Kri­sten­sen, Jo­hn Ni­el­sen, Jan Magnus­sen og Kevin Magnus­sen.

Co­pen­ha­gen Hi­sto­ric Grand Prix har brug for plads, så an­dre bi­li­ster må fin­de al­ter­na­ti­ve ru­ter. Ar­kiv­fo­to: Ni­els Ahl­mann Ole­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.