’ Jeg så ham vin­ke til os’

BT - - NYHEDER - ma­ma

Ran­di Pe­der­sen hav­de li­ge over­ta­get ro­ret, mens hen­des kæ­re­ste var gå­et ned for at la­ve kaf­fe, da hun ons­dag mor­gen så no­get vin­ke til sig fra van­det ved Vej­rø ik­ke langt fra par­rets båd.

Det tog et kort se­kund for hen­de at re­gi­stre­re, hvad det var, hun egent­lig så. En mand. Af­kø­let lå han i van­d­over­fla­den og bad om hjælp.

» Det var me­get un­der­ligt, for det er ik­ke li­ge det, ens øje li­ge ser el­ler re­gi­stre­rer med det sam­me. Det er må­ske nær­me­re en fugl el­ler no­get an­det, man for­ven­ter at se, « for­tæl­ler Ran­di Pe­der­sen.

Pak­ket ind i tæp­per

Ran­di Pe­der­sen og hen­des kæ­re­ste Per Høj blev der­for de to, der ons­dag mor­gen red­de­de den 47-årig mand op af det kol­de vand.

Da man­den kom op på par­rets båd, skynd­te de sig at få den ned­kø­le­de mand pak­ket ind i en mas­se tæp­per.

» Han hav­de det egent­lig for­bav­sen­de godt i for­hold til, at han hav­de lig­get i van­det i så lang tid. Han var selv­føl­ge­lig me­get, me­get kold, men el­lers hav­de han det fint, « si­ger Ran­di Pe­der­sen.

Par­ret hav­de svært ved at for­stå, hvad der var sket. Re­ak­tio­nen kom først for al­vor i går.

» Det var jo stort at få lov til at hjæl­pe en mand i nød. Det må jeg si­ge. I går kør­te vi lidt rundt på pum­per­ne, og i dag har vi så kun­net sove lidt på det. Vi kan ik­ke la­de væ­re med at tæn­ke: ’ åh, hvad nu hvis vi var sej­let for­bi ham. Hvad nu hvis vi ik­ke hav­de set ham, hvad nu hvis vi hav­de sej­let ham ned’. Men det end­te jo hel­dig­vis godt, « si­ger Ran­di Pe­der­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.