Tre dan­ske­re fun­det dø­de

To voks­ne og en 6- årig kæn­tre­de i de­res ka­no i en svensk sø i vild­mar­ken

BT - - NYHEDER - Ma­ria Christine Mad­sen ma­ma@ bt. dk

TRAGEDIE om­kring 12 gra­der kan væ­re det, der er år­sa­gen til, at de to mænd og den lil­le søn ik­ke over­le­ve­de tu­ren i sø­en.

Det for­tæl­ler vagt­chef ved Jämt­lands Po­li­ti Hans Engq­vist.

» Det er ik­ke til at spe­ku­le­re i, men eft er­som de hav­de red­nings­ve­ste på, ty­der det ik­ke på, at de er druk­net. Der­i­mod kan dødsår­sa­gen i tra­ge­di­en skyl­des det kol­de vand, « si­ger Hans Engq­vist og fort­sæt­ter:

» Det kan ha­ve væ­ret for koldt for dem til at kun­ne over­le­ve. Det læng­ste, jeg i mi­ne 15 år har hørt om at no­gen har over­le­vet i så koldt vand, er en ti­me. «

Kon­tak­te­de ik­ke fa­mi­li­en

De tre dan­ske­re var på fe­rie i om­rå­det og hav­de i den for­bin­del­se le­jet en ka­no 14. juli.

De aft al­te, at de vil­le le­ve­re den tilbage ons­dag, og at de sam­me dag vil­le rin­ge til de­res fa­mi­lie i Dan­mark for at for­tæl­le, at de var på vej hjem.

Men de duk­ke­de al­drig op med ka­no­en. Og de rin­ge­de al­drig hjem.

’ Uhyg­ge­lig sø’

Bå­de ud­lej­nings­fi rma­et og fa­mi­li­en kon­tak­te­de der­for po­li­ti­et, som sat­te en om­fat­ten­de eft er­søg­ning i gang tors­dag eft er­mid­dag.

Kort eft er spot­te­de en he­li­kop­ter den kæn­tre­de ka­no i van­det, og ik­ke langt der­fra, i den sy­døst­li­ge del af sø­en, fandt man de tre dan­ske­re.

Hvor­når de tre dan­ske­re kæn­tre­de i ka­no­en, ved man ik­ke.

Vid­ner har dog iføl­ge Dag­bla­det for­talt, at de søn­dag så de to mænd og den lil­le dreng på land.

Der­u­d­over op­ly­ser svensk po­li­ti, at sø­en er me­get be­nyt­tet af blandt an­dre ka­no- og ka­jak­sej­le­re, så det vil­le un­dre, hvis de hav­de lig­get der læn­ge uden at væ­re ble­vet set.

Ka­no­ud­le­je­ren, Bengt Vi­dar Magnus­son, der dri­ver ka­no­ud­lej­ning i vild­mark­s­om­rå­det Femunds­marks, hvori Ro­gen lig­ger, kal­der sø­en for ’ uhyg­ge­lig’.

» Det, der er uhyg­ge­ligt, er, at vej­ret i om­rå­det er så om­skift eligt. Ud­tryk­ket: ’ du tror det ik­ke, før du ser det’, pas­ser me­get godt på det­te om­rå­de, « si­ger han til Aft on­bla­det.

De tre dan­ske­re bli­ver ob­du­ce­ret i næ­ste uge for at fi nde den præ­ci­se dødsår­sag.

Far­lig blæst

Iføl­ge An­ders Krin­tel kan ka­no­en væ­re kæntret på grund af vold­som blæst.

» For­di fl ader­ne er så store på de sven­ske sø­er, kan blæ­sten sæt­te skub i rig­tig me­get, og bøl­ger­ne kan bli­ve me­get kraft ige, « si­ger An­ders Krin­tel. Han me­ner der­for, der er ét råd, der er vig­tigt at føl­ge:

» Det ly­der ånds­svagt, men det klo­ge­ste er ik­ke at kom­me ud, hvor det kan gå galt. Alt­så igen ha­ve ’ føling med land’. «

Ka­no- og ka­ja­k­eks­per­ten anbefaler des­u­den at ha­ve et an­ker om bord, som kan ka­stes, hvis man mi­ster her­re­døm­met, og så skal man al­tid ha­ve en mo­bil­te­le­fon med.

Det var i det­te om­rå­de i den sy­døst­li­ge del af Ro­gen­sø­en, at de tre dan­ske­re blev fun­det liv­lø­se i van­det iført red­nings­ve­ste. Fo­to: Ole Jør­gen Kjel­l­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.