Det usel­vi­ske men­ne­ske

ME­NER

BT - - DEBAT -

Den 11. fe­bru­ar 2011 var en skæb­nesvan­ger dag for 13 ele­ver og to læ­re­re fra Lund­by Eft er­sko­le ved Præ­stø. En tur på fj or­den end­te ka­ta­stro­falt, da de­res båd kæn­tre­de i det iskol­de vand. DEN NU 20- ÅRI­GE Li­ne Bli­ch­feldt Jen­sen kæm­pe­de – som de øv­ri­ge – for sit liv. Det lyk­ke­des hen­de som en af de før­ste at nå i land. Med hæn­der og fød­der som is­klum­per og tø­jet vå­dt og tungt. In­stink­tivt løb den un­ge pi­ge den lange vej mod Præ­stø by, ind­til hun en­de­lig mød­te no­gen og kun­ne slå alarm. Ik­ke kun Li­ne, men og­så tre an­dre ef­ter­sko­le­e­le­ver får nu den yderst sjæld­ne æres­me­dal­je for ædel dåd af Dron­nin­gen. De sat­te sig ud over de­res egen smer­te for at hjæl­pe an­dre. Ind­sat­sen be­tød, at liv blev red­det.

Ek­semp­ler­ne er livs­be­kræf­ten­de. Men det sel­vopof­ren­de, usel­vi­ske men­ne­ske vi­ser sig og­så i den dan­ske dag­lig­dag. Hel­dig­vis for det. I UGENS LØB stod en ung mor med sin tre- åri­ge dat­ter midt om nat­ten på Kø­ben­havns Ho­ved­ba­ne­gård. Dat­te­ren hav­de væ­ret på Rigs­ho­spi­ta­let med en an­den­grads­for­bræn­ding, men eft er mid­nat var der in­gen off ent­lig trans­port tilbage til hjem­met i Hol­bæk. Den si­tu­a­tion hav­de den 27- åri­ge 7- Ele­ve­n­eks­pe­di­ent Ali Ak­bar ob­ser­ve­ret. Eft er luk­ke­tid stod mor og dat­ter fortviv­le­de for­an sta­tio­nen. Ali Ak­bar kun­ne ik­ke ba­re se til og til­bød re­so­lut at kø­re dem he­le vej­en hjem til Hol­bæk. No­gen form for be­ta­ling vil­le han ik­ke hø­re ta­le om. Som han sag­de til BT:

» Jeg har selv en pi­ge på fem, så der ske­te no­get dér. Så tænk­te jeg, at jeg ik­ke ba­re kun­ne eft er­la­de dem til at stå dér og fryse til om mor­ge­nen. « I EN TID, hvor to­nen på Fa­ce­book kan væ­re ube­ha­ge­ligt rå og til ti­der ha­de­fuld, er det befriende, at un­ge men­ne­sker som Ali, Li­ne og hen­des tre kam­me­ra­ter, sæt­ter nog­le vær­di­ge stan­dar­der for med­men­ne­ske­lig­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.