ØSTER­GAARD GØR SIG SPIL­BAR ’’

BT - - DEBAT -

De Ra­di­ka­le har gen­nem ti­den skift et mel­lem rød og blå blok, og par­ti­et har med sin placering no­gen­lun­de i mid­ten få­et en helt unik ind­fl ydel­se i dansk po­li­tik. Når de er i re­ge­ring med S, så går det som re­gel de­res vej, men de er be­stemt ik­ke ube­ty­de­li­ge i op­po­si­tion. Langt­fra! IND­TIL 2001 BLEV der ik­ke ved­ta­get me­get i Fol­ke­tin­get, som ik­ke hav­de De Ra­di­ka­les kla­re fi nger­aft ryk. Det æn­dre­de VKO- fl er­tal­let på. Og dog. Da Løk­kes store re­for­mer som dag­pen­gere­for­men og til­ba­ge­træk­nings­re­for­men skul­le ved­ta­ges, var det med De Ra­di­ka­les stem­mer. Vig­ti­ge­re: Det blev umu­ligt for et nyt rødt fl er­tal eft er val­get i 2011 at rul­le re­for­mer­ne tilbage uden De Ra­di­ka­les ac­cept. Og det vil­le de ik­ke, hvor­for bå­de S og SF fi k ud­stil­let de­res po­li­ti­ske im­po­tens, som nær tog li­vet af sidst­nævn­te.

Den ik­ke helt ufor­stå­e­li­ge store ir­ri­ta­tion og fru­stra­tion hos De Ra­di­ka­les so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske sam­ar­bejds­part­ner kan man læ­se me­re om i et nyt in­ter­view med den ra­di­ka­le le­der Mor­ten Øster­gaard i Eu­ro­man. Her­af frem­går det, at ke­mi­en mel­lem top­pen i S og R var på nul­punk­tet ef- ter et for­gæ­ves for­søg sid­ste eft er­år fra stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ningS­ch­midt på at pres­se den nye ra­di­ka­le le­der til en me­re lem­pe­lig dag­pen­gere­form – stik imod De Ra­di­ka­les syns­punk­ter. Den tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster, som gen­nem he­le sin po­li­ti­ske kar­ri­e­re for­blev me­get uprø­vet med po­li­ti­ske for­hand­lin­ger, bril­le­re­de til­sy­ne­la­den­de med end­nu en gang at me­stre det, som hun var al­ler­bedst til, nem­lig at over­spil­le si­ne kort og fejl­læ­se De Ra­di­ka­les styr­ke og stæ­dig­hed. THOR­NINGS AK­SE MED SF pres­se­de De Ra­di­ka­le væk frem mod val­get i 2011. Eft er val­get fi k hun så en lek­tion i po­li­tisk for­hand­lings­kunst af Mar­gret­he Ves­ta­ger i Det Sor­te Tårn. Og så sid­ste eft er­år, da Ves­ta­ger tog til Bruxel­les som ny kom­mis­sær, be­vi­ste Øster­gaard, at han eft er syv år i læ­re ik­ke lod sig pu­ste om­kuld af en stats­mi­ni­ster uden pres­sions­mid­ler.

Hi­sto­ri­en om Thor­ning- re­ge­rin­gen er og­så en hi­sto­rie om en usæd­van­lig dår­lig re­ge­rings­le­der, der sjæl­dent ev­ne­de at for­mid­le et sam­ar­bej­de til al­le par­ters til­freds­hed. Øster­gaard for­tæl­ler i in­ter­viewet, at der dår­ligt nok var for­bin­del­se mel­lem S og R un­der val­get, og eft er val- get var S hur­tigt ude at gi­ve R skyl­den for rød bloks valg­ne­der­lag på grund af par­tiets man­ge so­lo­mel­din­ger og man­dat­tab. Nu gen­gæl­der Øster­gaard så ’ den sø­de hil­sen’. DET RA­DI­KA­LE PAR­TI står med sin an­ti- po­pulis­me i klar mod­sæt­ning til stort set al­le an­dre par­ti­er. De­res bed­re­vi­den­hed og ek­stre­me sag­lig­hed hæn­ger al­le ud af hal­sen. Men hvis Lars Løk­ke på et tids­punkt vil fø­re de­res po­li­tik, så er de til gen­gæld al­tid til at reg­ne med, og­så selv­om en sag er drøn upo­pu­lær. Øster­gaard er til­sy­ne­la­den­de over­be­vist om, at dansk po­li­tik i de kom­men­de år fort­sat vil dre­je sig om øko­no­mi­ske re­for­mer. Set med Løk­kes bril­ler er De Ra­di­ka­le helt cen­tra­le, da de er ga­ran­ten for, at re­for­mer ik­ke bli­ver rul­let tilbage eft er et valg. Det så man un­der VKO, og den læ­re gæl­der og­så nu med det nye, me­re grum­se­de blå fl er­tal.

Man kan og­så læ­se in­ter­viewet med Øster­gaard som en klar ad­var­sel til Met­te Fre­de­rik­sen om, at De Ra­di­ka­le står frit i for­hold til at la­ve re­for­mer med blå blok. Mon ik­ke man har no­te­ret sig den i den nye Sle­del­se?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.