Sy­nes du, at de­le­tje­ne­ster som Uber og Airb­nb skal ha­ve sam­me strik­se reg­ler som taxa­er og ho­tel­ler?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 9.20 DÅR­LI­GE­RE SIK­KER­HED På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 9.46 OP­HÆV MO­NOPO­LET På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 9.50

Ja

Lot­te Hansen

Nej

4.793 stem­mer på bt. dk

OVERENSKOMST OG SKAT Jeg vil ha­ve overenskomst­mæs­sig løn, så det skal chauff øren og­så ha­ve. Selv­føl­ge­lig skal vi kø­re med chauff ører, der har de ret­te til­la­del­ser og be­ta­ler moms og skat. El­lers er det da dob­belt­moralsk, når vi klan­drer fi rma­er for ik­ke at be­ta­le skat i Dan­mark.

Eva Syl­vest Hansen Ja­cob­sen

Ved Uber er du ik­ke for­sik­ret og chauff øren ik­ke ud­dan­net. Dvs. kom­mer du til ska­de i en Uber­bil, så må vi hå­be, du har en god for­sik­ring. Taxa­er bli­ver god­kendt og ser­vi­ce­ret eft er ret strik­se reg­ler, og er der­for sik­re bi­ler at væ­re pas­sa­ge­rer i. Den sik­ker­hed fi ndes ik­ke i Uber- bi­ler. Kik­ker vi til ud­lan­det, er fl ere ble­vet vold­ta­get og be­stjå­let af Uber- chauf­fø­rer. Her­re­g­ud ja, en taxa er lidt dy­re­re, men din sik­ker­hed er så me­get bed­re i en taxa.

Hen­rik W. Hest­bæk

Dan­mark er blandt de dy­re­ste lan­de i EU at la­de sig be­for­dre via taxi. Vogn­mands­bran­chen, der tord­ner mod det, de be­teg­ner som ulov­ligt, ulig kon­kur­ren­ce m. v., bur­de gri­be i egen barm, når de­res chauff ører kø­rer en for­dy­ren­de om­vej el­ler af­vi­ser en tur, for­di den er un­der 100 kr. Det vil væ­re fi nt, at mo­nopo­let op­hæ­ves, og der kom­mer kon­kur­ren­ce.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.