MA­RIE BLEV JOA

Ef­ter fle­re år med disko­teks­be­søg, skils­mis­se og ne­ga­tiv op­mærk­som­hed i pres­sen er prins Joachim fal­det til ro. Hans hu­stru, prin­ses­se Ma­rie, får æren

BT - - NYHEDER - Jon Kir­ke­terp Jør­gen­sen jo­jr@ bt. dk jukr@ bt. dk

SUPERPRINSESSE

Julie Kragh Vel­do­ku­men­te­re­de, vå­de disko­teks­be­søg, en skils­mis­se med na­tio­nal be­vå­gen­hed og et ima­ge som en til ti­der ar­ro­gant stiv­stik­ker. Og der­til en svig­ten­de op­bak­ning blandt dan­sker­ne i me­nings­må­lin­ger. Det har væ­ret op ad bak­ke for prins Joachim.

Men prin­sens uhel­di­ge ima­ge er ved at æn­dre sig. Ind på sce­nen trå­d­te en smuk og char­me­ren­de fransk kvin­de, der med det sam­me fik dan­sker­nes op­mærk­som­hed. Den ve­lud­dan­ne­de og be­rej­ste for­ret­nings­kvin­de Ma­rie Ca­val­li­er vandt prins Jo­a­chims hjer­te. Hun blev prin­ses­se af Dan­mark, gav prins Joachim og sig selv en prins og en prin­ses­se og træ­der nu me­re og me­re i ka­rak­ter som en stærk kvin­de i kon­ge­hu­set. Bil­le­det af end­nu en superprinsesse teg­ner sig.

Og iføl­ge prins Joachim selv, der har væ­ret igen­nem en hård skils­mis­se, har hun hjul­pet ham til at bli­ve et bed­re men­ne­ske.

Prin­sen har få­et ro på

Kil­der tæt på prin­sen, som BT har talt med, be­ret­ter om en prins, der i de se­ne­re år er ble­vet bå­de gla­de­re og me­re i ba­lan­ce.

En af dem er Martin Ber­ner, der har kendt prins Joachim i 14 år gen­nem de­res fæl­les in­ter­es­se for ve­te­ran­bils­ra­ce. Seks- syv gan­ge om året mø­des de og kø­rer væd­de­løb i de­res Ford Cor­ti­na’er. Han for­tæl­ler og­så om en prins, der har få­et ro på.

» Han er rig­tig glad. Det er der in­gen tvivl om. Der har væ­ret man­ge store pro­ble­mer i hans liv, som har skabt uro. Dem har han få­et has på nu, « for­tæl­ler Martin Ber­ner.

For der var et par år i prins Jo­a­chims liv, der må be­teg­nes som tur­bu­len­te. Ti­den op til skils­mis­sen fra prin­ses­se Ale­xan­dra, der si­den blev gre­vin­de af Fre­de­riks­borg, var præ­get af hi­sto­ri­er i pres­sen om en prins, der glem­te alt om eti­ket­ten, når han slog sig løs på provin­s­disko­te­ker.

Disko­tek Chaplin i Sil­ke­borg blev sy­no­nymt med prin­sens ud­skej­el­ser, og der gik ik­ke læn­ge, in­den der duk­ke­de billeder op af en fa­døls­svin­gen­de prins i fest­hu­mør. Med bil­le­der­ne fulg­te og­så un­ge pi­gers be­ret­nin­ger om en da­meg­lad prins Joachim. si­ger han i det se­ne­ste num­mer af Eu­ro­man, hvor han sam­ti­dig ta­ler om ti­den om­kring skils­mis­sen, som » en tid med me­get stress « , hvor han røg 25 smø­ger om da­gen. Nu er tal­let ne­de på seks- syv styk­ker, af­slø­rer han.

Gla­de­re og lyk­ke­li­ge­re

Kil­der tæt på par­ret be­skri­ver da og­så over for BT en prins Joachim, der er gla­de­re og lyk­ke­li­ge­re, end han var før i ti­den. Li­ge­som prins Joachim pe­ger og­så kil­der­ne på, at prin­ses­se Ma­rie har haft en over­or­dent­lig po­si­tiv ind­fly­del­se på prin­sen og kal­der hen­de en stærk kvin­de, der for­mår at gi­ve sin mand mod­spil, så de­res æg­te­skab er me­get li­ge­vær­digt.

En be­skri­vel­se, som prins Jo­a­chims ra­cer- kam­me­rat gen­ken­der.

» De spil­ler godt sam­men. Der er in­gen tvivl om, at hun har si­ne eg­ne me­nin­ger om tin­ge­ne og gi­ver ham det mod­spil, der er brug for, « for­kla­rer Martin Ber­ner.

» Han valg­te hen­de, for­di han vil­le ha­ve hen­de som sin livs­ledsa­ger. Ik­ke for­di hun skul­le væ­re hans ar­bejds­kol­le­ga. Men det bli­ver hun au­to­ma­tisk, og så er det vig­tigt for ham, at hun kan løf­te op­ga­ven som prin­ses­se. Det gør ham me­re ro­lig og gi­ver ham me­re over­skud, « til­fø­jer Martin Ber­ner.

At prin­ses­sen kun­ne løf­te op­ga­ven, har hun si­den vist igen­nem sit ar­bej­de som pro­tek­tor for nu 14 or­ga­ni­sa­tio­ner og der­til tre sam­ar­bej­der med blandt an­det Syd­dansk Uni­ver­si­tet og Oden­se Uni­ver­si­tets­ho­spi­tals bør­ne­af­de­ling.

LØR­DAG 25. JULI 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.