’’

BT - - NYHEDER - Martin Ber­ner

De spil­ler godt sam­men. Der er in­gen tvivl om, at hun har si­ne eg­ne me­nin­ger om tin­ge­ne og gi­ver ham det mod­spil, der er brug for

Skils­mis­sen blev en re­a­li­tet i april 2005, sam­me år som han blev set med prin­ses­se Ma­rie før­ste gang. De to blev gift i 2007, og hi­sto­ri­er­ne om disko­teks­be­sø­ge­ne er for­længst stop­pet. Prins Joachim og gre­vin­de Ale­xan­dra har løst ud­for­drin­ger­ne ved at væ­re mo­der­ne skils­mis­se­for­æl­dre til to dren­ge, 15- åri­ge prins Ni­ko­lai og 13- åri­ge prins Fe­lix, på for­bil­led­lig vis. Og sam­ti­dig har prins Joachim ind­ledt et nyt kapitel med sin Ma­rie og de­res to små børn, prins Hen­rik, seks, og prin­ses­se At­he­na, tre.

Ma­rie får æren

Nu ta­ler prins Joachim selv om den må­ske vig­tig­ste grund til, at han i dag har det bed­re end no­gen­sin­de. I et sjæl­dent, åben­hjer­tigt in­ter­view i ma­ga­si­net Eu­ro­man ta­ler han om de ud­for­drin­ger, han har haft med sin skils­mis­se og for­æl­drerol­len. Pro­ble­mer, der i høj grad er trå­dt i bag­grun­den, i takt med at fa­mi­li­e­li­vet med prin­ses­se Ma­rie har ud­vik­let sig.

» Min ko­ne skal ha­ve æren for al­le de punk­ter, hvor jeg har for­bed­ret mig, «

Fra re­ser­ve­ret til udad­vendt

Prins­ge­ma­lens bror, grev Etien­ne de La­bor­de de Mon­pezat, for­tæl­ler og­så om en prins Joachim, der har ud­vik­let sig, ef­ter han blev gift med Ma­rie Ca­val­li­er, som var hen­des bor­ger­li­ge navn.

» Joachim var me­re re­ser­ve­ret før, men jeg tror, at Ma­rie har gjort ham me­re udad­vendt, « for­tæl­ler prins Jo­a­chims fran­ske on­kel til BT.

Han er des­u­den fuld af be­gej­string for den fran­ske til­fø­jel­se til fa­mi­li­en.

» Prin­ses­se Ma­rie er me­get sym­pa­tisk og et me­get varmt væ­sen, der er be­ha­ge­lig at væ­re sam­men med. Vi hol­der me­get af hen­de. Og det er ik­ke kun for­di, hun er fransk, « ly­der det med et grin fra Etien­ne de Mon­pezat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.