ACHIMS RED­NING Brug for med­vind

BT - - NYHEDER - Jon Kir­ke­terp Jør­gen­sen jo­jr@ bt. dk

LØR­DAG 25. JULI 2015

TI­M­ING

Ef­ter sal­get af Scha­ck­en­borg, som prin­sen fik i ga­ve af kon­ge­hu­set, har der væ­ret brug for per­son­lig med­vind. Prins Joachim og prin­ses­se Ma­rie tog nem­lig et be­trag­te­ligt dyk på po­pu­la­ri­tets­ba­ro­me­te­ret, som ik­ke er ry­stet af end­nu.

I BTs gal­lu­pun­der­sø­gel­se ef­ter sal­get sid­ste som­mer var det ty­de­ligt, at dan­sker­nes op­bak­ning til de to var da­let. Hvor prins Hen­rik før lå på en sik­ker sid­ste­plads, var bå­de prins Joachim og prin­ses­se Ma­rie dum­pet ned un­der prins­ge­ma­len.

Så det er ik­ke til­fæl­digt, at prins Joachim net­op nu stil­ler op til et stort og åben­hjer­tigt in­ter­view, hvor han og­så ta­ler varmt om sin hu­stru. Det for­kla­rer Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen, der er hi­sto­ri­ker og ph. d.

» Det var ik­ke no­get, der fik de­res po­pu­la­ri­tet til at vok­se. Så der­for er der må­ske på nu­væ­ren­de tids­punkt be­hov for, at der kom­mer no­get po­si­tivt fo­kus på dem, « si­ger Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen.

Og hver­ken prin­s­par­ret el­ler kon­ge­hu­set som hel­hed kan leve med svig­ten­de op­bak­ning, for­kla­rer Lars Hov­bak­ke

» De må ik­ke bli­ve op­fat­tet som nog­le, der ik­ke gør no­get for apa­na­gen. Så der er he­le ti­den en for-

PRIN­SES­SE MA­RIE vent­ning om, at de skal in­ter­es­se re­sig for sam­fun­det, kul­tur­li­vet og sam­funds­spørgs­mål. Så man får et ind­tryk af, at de gør et ar­bej­de for apa­na­gen og ik­ke ba­re er kran­se­kage­fi­gu­rer, « for­kla­rer Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen.

Har gjort det, hun skal

Selv­om det har væ­ret sløjt med op­bak­nin­gen til bå­de prin­sen og prin­ses­sen, me­ner Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen ik­ke, at prin­ses­se Ma­rie har gjort sit ar­bej­de dår­ligt.

» Når hun ik­ke er helt så po­pu­lær som de an­dre med­lem­mer af kon­ge­hu­set, så er det og­så for­di, hun har en me­get van­ske­lig rolle. Hvis hun mar­ke­re­de sig på al­le mu­li­ge for­skel­li­ge må­der, vil­le nog­le me­ne, at hun over­skyg­ge­de Kron­prin­ses­sen. Det er en ba­lan­ce­gang, og hun har gjort det, hun kan og skal gø­re, « slut­ter Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen.

Prins Joachim gi­ver sin ko­ne, prin­ses­se Ma­rie, æren for, at han er me­re glad og lyk­ke­lig i dag end tid­li­ge­re. Par­ret har nu væ­ret gift i syv år, og kær­lig­he­den blom­strer..

Fo­to: Keld Navn­toft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.