UD AF MARYS SKYG­GE

Kron­prin­ses­sen får sta­dig mest op­mærk­som­hed, men prin­ses­se Ma­rie er på vej

BT - - NYHEDER - Jon Kir­ke­terp Jør­gen­sen jo­jr@ bt. dk

PRO­TEK­TOR

Mens der of­te har væ­ret fuld fo­kus på kron­prin­ses­se Marys ar­bej­de som en vær­di­fuld og højt skat­tet pro­tek­tor, er det sjæld­ne­re, at spot­ligh­tet fal­der på prin­ses­se Ma­rie.

Det er gan­ske na­tur­ligt, at det roy­a­le hie­rar­ki hol­des i hævd, men med åre­ne er prin­ses­se Ma­rie trå­dt læn­ge­re frem i ly­set, me­ner hi­sto­ri­ker og ph. d. Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen.

» Det er en ba­lan­ce­gang for hen­de, for­di hun skal ska­be sin egen iden­ti­tet og pro­fil, sam­ti­dig med at hun ik­ke må over­skyg­ge Kron­prin­ses­sen, « for­kla­rer Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen.

Ef­ter seks år som prin­ses­se har hun nu 14 pro­tek­tio­ner. BT har talt med tre af dem, som al­le ta­ler om prin­ses­se Ma­rie som en en­ga­ge­ret, ind­le­ven­de og ak­tiv pro­tek­tor.

Ma­rie på Roskil­de Festi­val

LØR­DAG 25. JULI 2015 I år be­søg­te prin­ses­se Ma­rie Roskil­de Festi­val, hvor Fol­kekir­kens Nød­hjælp sam­le­de pant sam­men til ver­dens fat- tig­ste. Til stor glæ­de for de fri­vil­li­ge for­tæl­ler or­ga­ni­sa­tio­nens ge­ne­ral­se­kre­tær, Bir­git­te Qvist Sø­ren­sen.

» Det lar­me­de helt vildt, da vi var der. Men hun blev stå­en­de og snak­ke­de med vo­res fri­vil­li­ge, for­di hun syn­tes, det var så vildt fan­ta­stisk, at un­ge men­ne­sker vil­le knok­le fra mor­gen til af­ten for at sam­le pen­ge ind til ver­dens fat­tig­ste, « for­tæl­ler Qvist- Sø­ren­sen.

Au­tis­me- pi­ger

Og­så hos Lands­for­e­nin­gen Au­tis­me, som prin­ses­sen selv bad om at bli­ve pro­tek­tor for, har hen­des ar­bej­de haft stor be­tyd­ning. Lands­for­mand Heidi Tha­me­strup for­tæl­ler om et mø­de med prin­ses­sen i 2012 før hun blev pro­tek­tor for for­e­nin­gen. Prin­ses­se Ma­rie be­søg­te Pi­ge­pro­jek­tet Værk­ste­det i Aar­hus, som te­e­na­gepi­ger med au­tis­me bru­ger.

» De pi­ger, som var der, ta­ler sta­dig om be­sø­get. Selv om det var nog­le store pi­ger den­gang, og de er ble­vet un­ge kvin­der i dag, så hu­sker de sta­dig den op­mærk­som­hed, som hun gav dem. Det vil de ta­le om re­sten af li­vet, tror jeg, « si­ger Heidi Tha­me­strup.

Ik­ke ba­re prin­ses­se­støv

Dansk Epilepsi­for­e­ning er en an­den af prin­ses­se Ma­ri­es pro­tek­tio­ner. Hun over­tog ar­bej­det ef­ter prins Hen­rik i slut­nin­gen af 2013. Her op­le­ver de en pro­tek­tor, der op­rig­tigt ind­le­ver sig i de men­ne­sker, hun mø­der.

» Hun kom ik­ke ba­re og drys­se­de prin­ses­se­støv ud over et ar­ran­ge­ment, men tog sig for ek­sem­pel tid til at sæt­te sig ned og teg­ne med bør­ne­ne, da hun be­søg­te Epi­lepsi­ho­spi­ta­let sam­men med os, « for­tæl­ler lands­for­mand Lo­ne Nøra­ger Kri­sten­sen.

Prin­ses­se Ma­rie har i lang tid stå­et i skyg­gen af kron­prin­ses­se Mary, men nu er hun godt på vej til at bli­ve en li­ge så po­pu­lær pro­tek­tri­ce som Kron­prin­ses­sen. Ar­kiv­fo­to: Keld Navn­toft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.