Ro­h­de kri­ti­se­rer ud­læn­din­ge­kurs

BT - - NYHEDER - Mi­cha­el Al­sen Lauridsen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

FLYGTNINGEKRIG

Fra sin ba­se i Bruxel­les har eu­ro­pa­par­la­men­ta­ri­ke­ren Jens Ro­h­de ( V) ik­ke væ­ret ban­ge for at blan­de sig i ud­læn­din­ge­de­bat­ten her­hjem­me.

De se­ne­ste år har han sam­ti­dig mar­ke­ret sig som en stærk mod­stan­der af den hår­de kurs, som hans eget par­ti – med In­ger Støj­berg ( V) i spid­sen – har væ­ret ga­rant for.

Se­ne­st har in­te­gra­tions­mi­ni­ste­ren prok­la­me­ret, at hun i uden­land­ske avi­ser vil in­dryk­ke skræm­me­an­non­cer, der skal ad­va­re flygt­nin­ge og smug­le­re mod at rej­se til Dan­mark.

Men den tak­tik for­står Jens Ro­h­de ik­ke. Han op­for­drer i ste­det In- ger Støj­berg til at rej­se til om­rå­der som Græken­land, Ita­li­en og Sy­ri­en for ved selv­syn at mø­de de man­ge flygt­nin­ge, hun for­sø­ger at hol­de fra dø­ren.

» Det kun­ne væ­re øn­ske­ligt, at en mi­ni­ster tog til Græken­land, tog til Ita­li­en, Li­by­en og Sy­ri­en og så på for­hol­de­ne, før hun be­gynd­te at sæt­te ini­ti­a­ti­ver i gang. Det kun­ne jo væ­re, at der kun­ne kom­me nog­le er­fa­rin­ger ud af det, som kun­ne ud­mønte sig i nog­le for­slag, som rent fak­tisk kan væ­re en løs­ning på nog­le af ud­for­drin­ger­ne, « si­ger han til TV2. dk.

Om­sonst

Som lo­vet i valg­kam­pen ind­led­te Ven­stre re­ge­ring­s­æra­en med et strak­sind­greb på asy­l­om­rå­det, der har gjort det min­dre at­trak­tivt for flygt­nin­ge at sø­ge mod Dan­mark. Og det bud­skab skal nu spre­des til uden­land­ske avi­ser, fast­slår Støj­berg, ef­ter at et om­stridt do­ku­ment fra EUs græn­se­a­gen­tur, Fron­tex, har vist, at men­ne­skes­mug­ler­ne vej­le­der flygt­nin­ge om de op­holds­vil­kår, der er i de for­skel­li­ge eu­ro­pæ­i­ske lan­de.

Iføl­ge Jens Ro­h­de er det dog en om­sonst øvel­se, når lan­de på egen hånd for­sø­ger at dæm­me op for flygt­nin­ge­strøm­men. Der er be­hov for en fæl­les eu­ro­pæ­isk løs­ning, si­ger han til tv2. dk og ad­va­rer om, at re­sul­ta­tet kan bli­ve, at der i ste­det vil kom­me end­nu fle­re il­le­ga­le flygt­nin­ge.

» I ste­det for, at vi har flygt­nin­ge, som vi kan hånd­te­re, ved hvor er og kan sæt­te nog­le ting i gang for, så en­der vi med il­le­ga­le ind­van­dre­re. Og de er en men­ne­ske­lig, en øko­no­misk og sund­heds­mæs­sig be­ton­klods om be­net på det dan­ske sam­fund, « si­ger Jens Ro­h­de.

Ven­stres Jens Ro­h­de er be­tæn­ke­lig ved den ud­læn­din­gepo­li­tik hans par­ti, med In­ger Støj­berg i front, fø­rer. Ar­kiv­fo­to: Jens Nørgaard Lar­sen og Sop­hia Juli­a­ne Ly­dolph

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.