For­sker: An­non­cer stop­per in­gen

BT - - NYHEDER - Mi­cha­la Rask Mik­kel­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

AF­SKRÆK­KEL­SE

Avisan­non­cer om re­ge­rin­gens asyl­stram­nin­ger vil ik­ke af­hol­de men­ne­sker, der flyg­ter fra krig, fra at sø­ge mod Dan­mark.

Det vur­de­rer Nin­na Ny­berg Sø­ren­sen, der for­sker i in­ter­na­tio­nal mi­gra­tion på Dansk In­sti­tut for In­ter­na­tio­na­le Stu­di­er ( DI­IS), ef­ter at ud­læn­din­ge- og in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg ( V) har vars­let en an­non­ce­kampag­ne om den dan­ske ud­læn­din­gepo­li­tik i uden­land­ske avi­ser.

Iføl­ge mi­gra­tions­for­ske­ren er vel­færdsy­del­ser ik­ke det, der står øverst på flygt­nin­ge­nes pri­o­ri­te­rings­li­ste:

» Hvis man har le­vet i krig el­ler un­der for­fær­de­li­ge for­hold i en flygt­nin­ge­lejr, er det vig­tig­ste at kom­me et sted hen, hvor man er i sik­ker­hed, « si­ger hun.

’ Det er ren for­ret­ning’

For­sla­get fra In­ger Støj­berg kom­mer på bag­grund af et do­ku­ment fra EUs græn­se­a­gen­tur, Fron­tex, der vi­ser, at men­ne­skes­mug­le­re ved hjælp af ske­ma­er sam­men­lig­ner vel­færdsy­del­ser, ven­te­ti­der på fa­mi­lie­sam­men­fø­ring og an­dre de­tal­je­re­de in­for­ma­tio­ner om flygt­nin­ges vil­kår i for­skel­li­ge EU- lan­de.

» Man kan jo ik­ke for­tæn­ke flygt­nin­ge i at sø­ge til et land, hvor for­hol­de­ne er rig­tig go­de. Vi skal selv­føl­ge­lig hjæl­pe men­ne­sker i nød, men vi skal og­så kun­ne føl­ge med, og det kan vi ik­ke, som si­tu­a­tio­nen er i øje­blik­ket, « si­ger In­ger Støj­berg.

Men men­ne­skes­mug­le­re er li­geg­la­de med op­lys­nin­ger om po­li­ti­ske stram­nin­ger i Dan­mark, vur­de­rer Nin­na Ny­berg Sø­ren­sen:

» For dem er det ren for­ret­ning. De sen­der folk af sted uan­set hvad, « si­ger hun.

Sam­ti­dig pe­ger hun på, at men­ne­skes­mug­le­re i det he­le ta­get har en me­get lil­le in­ter­es­se i Dan­mark:

» Det er ik­ke de dan­ske ky­ster, der er over­rendt af men­ne­skes­mug­le­re og flygt­nin­ge. Det er de sy­d­eu­ro­pæ­i­ske, « si­ger mi­gra­tions­for­ske­ren.

Avisan­non­cer­ne skal dog nok nå ud til mod­ta­ger­ne, vur­de­rer Nin­na Ny­berg Sø­ren­sen.

» Men­ne­skes­mug­le­re kom­mer i li­ge så man­ge af­skyg­nin­ger som os an­dre, og de læ­ser og­så avi­ser, så oplys­nin­ger­ne skal nok nå frem. Nog­le af dem er me­get snu og ve­l­in­for­me­re­de, som det er nød­ven­digt at væ­re i de­res fag, « si­ger hun.

Dansk Fol­ke­par­ti støt­ter mi­ni­ste­rens for­slag, mens ven­stre­fløj­en i skik­kel­se af SF og En­heds­li­sten kal­der det ’ pin­ligt’ og ’ usym­pa­tisk’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.