Lov brem­ser bus­sers kon­kur­ren­ce med DSB

BT - - NYHEDER - Jakob Chor Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

TRA­FIK lov til at ta­ge nye pas­sa­ge­rer med.

Og det sker ik­ke på tu­ren mel­lem Aar­hus og Aal­borg, hvor man kun kom­mer gen­nem Midt­tra­fi k og Nord­jyl­lands Tra­fi ksel­skabs om­rå­der.

På grund af reg­ler­ne har det stat­se­je­de DSB iføl­ge Po­li­ti­ken prak­tisk talt mo­nopol på de fl este kor­te stræk­nin­ger i lan­det. Og det væk­ker har­me hos Rød Bil­let, der me­ner at kun­ne til­by­de rej­sen mel­lem Aar­hus og Aal­borg til 100 kro­ner - med DSB er pri­sen

Bus­sel­ska­bet Rød Bil­let må ik­ke ta­ge nye pas­sa­ge­rer med, når de­res bus­ser kom­mer til Aar­hus fra København og skal fort­sæt­te mod Aal­borg, skri­ver Po­li­ti­ken.

Det skyl­des iføl­ge avi­sen, at fj er­n­bu­s­o­pe­ra­tø­rer som sel­ska­bet Rød Bil­let iføl­ge loven skal kø­re gen­nem tre tra­fi ksel­ska­bers di­strik­ter for at få det dob­bel­te.

Ven­stres tra­fi kord­fø­rer Kri­sti­an Pi­hl Lorentzen op­for­drer der­for til at æn­dre reg­ler­ne.

» Ti­den er in­de til at se på reg­ler­ne. Ik­ke kun på den ene stræk­ning, men i he­le lan­det. Jeg har ik­ke den fær­di­ge løs­ning, men jeg sy­nes, at reg­ler­ne i dag er for fi rkan­te­de, « si­ger han til Po­li­ti­ken.

Tra­fi ksty­rel­sen er li­ge nu i gang med at un­der­sø­ge mu­lig­he­der­ne for at li­be­ra­li­se­re reg­ler­ne for fj er­n­bus­kør­sel.

Den 27- åri­ge mand øn­sker ik­ke at an­ke dom­men, der blev af­sagt i Ret­ten I Randers. Han vil ba­re se en en­de på sa­gen, for­tæl­ler hans for­sva­rer.

Ar­kiv­fo­to: Ri­chard Syl­ve­ster­sen

Ven­stres tra­fi­kord­fø­rer

Kri­sti­an Pi­hl Lorentzen øn­sker reg­ler­ne

æn­dret.

Fo­to; Agata Lenczewska -

Mad­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.