Dømt for trus­ler på Fa­ce­book

En 27- årig mand er idømt 20 da­ges be­tin­get fængsel for grove trus­ler på Fa­ce­book. Trus­ler­ne var ret­tet mod en kvin­de og hen­des børn

BT - - NYHEDER - Tho­mas Nørgaard Andersen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

ULOV­LI­GE TRUS­LER

’ Ste­nal­der­rot­ter’, ’ per­ker­lu­der’ og ’ di­ne børn kun­ne for­svin­de og bli­ve be­gra­vet i en skov’.

Så­dan lød or­de­ne, der faldt i en Fa­ce­book- de­bat i novem­ber sid­ste år, da bru­ge­re på det so­ci­a­le me­die kom­men­te­re­de en ar­ti­kel fra Ek­stra Bla­det om­hand­len­de so­ci­a­le ydel­ser til fl ygt­nin­ge og ind­van­dre­re.

De grove glo­ser kom fra en 27- årig østjysk mand, der i går ved Ret­ten i Randers er ble­vet idømt 20 da­ges be­tin­get fængsel for over­træ­del­se af ra­cis­me­pa­ra­graff en og for trus­ler mod en kvin­de med sy­risk bag­grund.

Han er og­så ble­vet idømt 40 ti­mers sam­fund­stje­ne­ste, og der­u­d­over skal han be­ta­le sagsom­kost­nin­ger­ne. Eft er eget ud­sagn var den døm­te træt af de­bat­ten om fl ygt­nin­ge og ind­van­dre­re i me­di­er­ne, så han skrev i en Face­book­kom­men­tar, at ’ Dan­mark er byg­get til dan­sker­ne og ik­ke til ara­be­re’, og at han ’ glæ­de­de sig til at knu­se mus­lim­ske kra­ni­er, når bor­ger­kri­gen bry­der ud’.

’ Op i det rø­de felt’

Det fi k den sy­ri­ske kvin­de til at hen­ven­de sig til man­den i kom­men­tar­fel­tet, hvor hun skrev, at ’ han måt­te ha­ve lidt af om­sorgs­svigt som barn, når han kun­ne ha­de an­dre så me­get’.

Her­eft er blev man­den me­re per­son­lig i sin kri­tik bag com­pu­ter­skær­men.

» Hun hen­vend­te sig di­rek­te til mig i en ik­ke sær­lig ven­lig to­ne. Det fi k mig nok lidt op i det rø­de felt, « for­kla­re­de man­den i ret­ten.

Det fi k an­kla­ger Sti­ne Hag- strup til at spør­ge, hvor­for han skrev så grove ting til et an­det men­ne­ske.

» Vre­de. Jeg ken­der hen­de ik­ke, så det var ik­ke no­get per­son­ligt. Det var ren gal­de og et vre­des­ud­brud. Jeg kan dog ik­ke se, jeg har tru­et hen­de på no­gen må­de. Hun gik til an­greb på mig per­son­ligt, og så sva­re­de jeg. Jeg vil­le ba­re pis­se hen­de af, « sva­re­de man­den.

Kvin­den, med sy­risk bag­grund, er op­vok­set i Dan­mark. Hun føl­te sig pro­vo­ke­ret af man­dens ha­de­ful­de kom­men­ta­rer. Hun for­kla­re­de i ret­ten, at hun fryg­te­de for si­ne børns liv, da den 27- åri­ge mand skrev til hen­de.

» Jeg er ak­tiv i man­ge af dis­se de­bat­ter på Fa­ce­book, hvor der ple­jer at væ­re en god to­ne, selv om folk har for­skel­li­ge op­fat­tel­ser. Men her fi k jeg en så lang og ond­skabs­fuld besked, at jeg ik­ke en­gang har lyst til at gen­ta­ge ord­ly­den, « sag­de kvin­den i vid­nes­kran­ken.

An­kla­ge­ren vil­le al­li­ge­vel ger­ne vi­de, hvad kvin­den føl­te, da hun læ­ste linjer­ne om, at hen­des børn kun­ne bli­ve fun­det i de­res dag­sin­sti­tu­tion og bli­ve be­gra­vet i en skov.

» Jeg tog det li­ge præ­cis, som det var skre­vet. Det var sim­pelt­hen så ond­skabs­fuldt, og jeg blev ban­ge på mi­ne børns og mi­ne veg­ne, « sva­re­de kvin­den med gråd i stem­men.

In­gen an­ke fra for­sva­ret

An­kla­ge­ren hav­de kræ­vet 20 da­ges ube­tin­get fængsel, men de tre doms­mænd men­te ik­ke, der var be­læg for at sen­de den 27- åri­ge bag trem­mer, og i ste­det blev han alt­så idømt en be­tin­get dom. An­kla­ger Sti­ne Hagstrup vil nu nær­læ­se dom­men for at se, om ankla­ge­myn­dig­he­den vil an­ke.

For­sva­rer Ole Ste­en Chri- sten­sen ar­gu­men­te­re­de for fri­fi ndel­se, men vil ik­ke an­ke dom­men:

» Ret­ten me­ner, at ind­hol­det i ud­ta­lel­ser­ne er trus­ler. Det er jeg sta­dig i tvivl om, men hvis man læg­ger det til grund for dom­men, så er straff en ik­ke den store over­ra­skel­se. Min kli­ent valg­te ik­ke at gå vi­de­re med dom­men, da den er be­tin­get, og han vil ger­ne se en en­de på sa­gen. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.