Om­stridt he­ste­træ­ner er død

BT - - NYHEDER - BNB

Den for­hen­væ­ren­de top­dres­sur­ryt­ter og døm­te dy­re­mis­hand­ler Christine Wels er død. Det skri­ver Flens­borg Avis.

Un­der træ­ning i Rhin­lan­det blev den 67- åri­ge kvin­de ramt i ho­ve­d­et af en he­ste­hov. Sla­get var så kraft igt, at hun buk­ke­de un­der for si­ne kvæ­stel­ser.

Selv om der var øjen­vid­ner til ste­de, hav­de de eft er­føl­gen­de ik­ke mu­lig­hed for at gen­gi­ve de nøj­ag­ti­ge om­stæn­dig­he­der ved ulyk­ken.

De kig­ge­de den an­den vej et øje­blik, og da de kig­ge­de tilbage igen, lå Wels på jor­den med al­vor­li­ge ho­ved­ska­der - sand­syn­lig­vis som føl­ge af, at hun er ble­vet ramt af en hov i ho­ve­d­et fra den he­st, som hun stod ved si­den af og træ- ne­de, skri­ver ma­ga­si­net St. Ge­org.

Al­le­re­de i 2006 blev den tid­li­ge­re dres­sur­ryt­ter dømt for mis­hand­ling af si­ne he­ste.

Den­gang hav­de Wels an­sva­ret for fi re he­ste i Søn­derjyl­land, der var op­stal­det på et stut­te­ri i ud­kan­ten af Kruså, imens hun selv - ind­til 2008 - bo­e­de nær Ham­borg.

I Kruså blev mis­røg­ten før­ste gang op­da­get og se­ne­re an­meldt. Den­gang sag­de hun til Flens­borg Avis:

» Jeg be­næg­ter ik­ke, at jeg har ud­delt et par hår­de pi­skeslag, men det er helt nor­malt at gø­re, så he­ste­ne ad­ly­der. «

Men ret­ten i Ki­el men­te no­get an­det. Her blev Christine Wels i 2008 dømt for blandt an­det at ha­ve ud­delt om­kring 400 pi­skeslag in­den for en pe­ri­o­de på 30 mi­nut­ter.

Det blev blandt an­det be­vist med en ræk­ke vi­deo­op­ta­gel­ser. Ret­ten idøm­te her­eft er ryt­te­ren til fængsel i et år og ni må­ne­der, der blev gjort be­tin­get med en prø­ve­tid på fi re år.

En over­våg­nings­vi­deo fan­ge­de dy­re­mis­hand­lin­gen. Christine Wels blev i 2008 dømt for blandt an­det at ha­ve ud­delt om­kring 400 pi­skeslag in­den for en pe­ri­o­de på 30 mi­nut­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.