Apo­te­ker klar til en do­sis net­han­del

BT - - NYHEDER -

Lange num­mer­kø­er på apo­te­ker­ne kan snart bli­ve for­tid. Webs­al­get af apo­te­ker­va­rer står nem­lig for­an et re­gu­lært boom i Dan­mark, skri­ver Bør­sen. Hvor den øv­ri­ge de­tail­bran­che for længst har om­stil­let sig til di­gi­ta­le ind­købs­kur­ve og i gen­nem­snit sælger 20 pct. af si­ne va­rer on­li­ne, har han­del med me­di­cin og apo­te­ker­va­rer læn­ge hal­tet eft er in­ter­net­tets vir­ke­lig­hed. Af det 11,1 mia. kr. store mar­ked er kun 1 pct. af han­de­len i 2014 gå­et via net­tet. I år ven­tes e- han­del med apo­te­ker­va­rer at nå 90 mio. kr. Men med en ny apo­te­ker­lov og et langt stør­re fo­kus på det di­gi­ta­le salg for­ven­tes be­lø­bet at nå over 1 mia. kr. i 2020 - el­ler lidt un­der 10 pct. af det sam­le­de salg. Dansk e- han­del med me­di­cin for­ud­sæt­ter, at me­di­ci­nen er god­kendt af Sund­heds­sty­rel­sen til salg i Dan­mark.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.