Syv dræbt i eks­plo­sion

BT - - NYHEDER - Ni­els Pe­der­sen niep@ bt. dk

DØDSEKSPLOSION

En vold­som eks­plo­sion jæv­ne­de i går for­mid­dag fyr­vær­ke­ri­fa­brik­ken Brus­cel­la nær Ba­ri i det sy­døst­li­ge Ita­li­en med jor­den.

Syv per­so­ner blev dræbt, mens seks blev sår­et. Beg­ge tal vil for­ment­lig sti­ge, når brand­fol­ke­ne kom­mer ind i sel­ve fa­brik­ken, som kol­lap­se­de ef­ter eks­plo­sio­nen.

Der kan gå fle­re da­ge, før bran­den er sluk­ket helt, idet brand­fol­ke­ne end­nu ik­ke kan gå ind på fa­briks­om­rå­det på grund af fa­re for nye eks­plo­sio­ner. To red­nings­folk blev så­le­des ramt af fyr­vær­ke­ri i går og måt­te be­hand­les på ho­spi­ta­let.

» Det vil ta­ge mindst 24 ti­mer, før brand­fol­ke­ne kan få sik­ker ad­gang til sel­ve fa­brik­ken. Først der­ef­ter vil vi ken­de det præ­ci­se dødstal, som sy­nes at væ­re tragisk højt, « si­ger an­kla­ge­ren i Ba­ri, Gi­u­sep­pe Vol­pe, iføl­ge avi- sen Re­pu­bbli­ca. Iføl­ge po­li­ti­et var det en va­re­vogn, der eks­plo­de­re­de, hvor­ef­ter il­den hur­tigt bred­te sig til re­sten af fa­brik­ken, som end­te med at eks­plo­de­re ved 12.30- ti­den i går.

Øjen­vid­ner for­tæl­ler iføl­ge ilquo­ti­di­a­noi­ta­li­a­no. it, at der kom le­gem­s­de­le fly­ven­de umid­del­bart ef­ter eks­plo­sio­nen.

I by­en Bit­tit­to, he­le fem ki­lo­me­ter der­fra, blev en bil ramt af frag­men­ter fra fyr­vær­ke­ri­fa­brik­ken. Bi­lens ejer modt­og be­hand­ling, men er uden­for livs­fa­re. Det skri­ver ilquo­ti­di­a­noi­ta­li­a­no. it.

Fa­brik­kens ejer sår­et

En af de sår­e­de er ble­vet ind­lagt på sy­ge­hu­set i Ba­ri i kri­tisk til­stand. To an­dre har på­dra­get sig for­bræn­din­ger på 90 pro­cent af krop­pen. De­res iden­ti­tet er end­nu ik­ke ble­vet fast­slå­et. Det op­ly­ser avi­sen Re­pu­bbli­ca.

Fa­brik­kens ejer Gi­u­sep­pe Brus­cel­la og hans on­kel Vin­cen­zo er og­så blandt de sår­e­de, mens en in­disk sam­ar­bejds­part­ner er et af de syv dødsof­re.

Iføl­ge de fo­re­lø­bi­ge op­lys­nin­ger var der en halv snes men­ne- sker på fa­brik­ken, da eks­plo­sio­nen ind­traf, men det er end­nu ik­ke be­kræf­tet. Fyr­vær­ke­ri­fa­brik­ken var i fuld gang med pro­duk­tio­nen, idet man­ge af Ita­li­ens min­dre by­er i dis­se da­ge af­hol­der re­li­gi­øse festi­va­ler, hvor fyr­vær­ke­ri ind­går i fejrin­gen.

Umid­del­bart ef­ter eks­plo­sio­nen bred­te flam­mer­ne sig til et nær­lig­gen­de skov­om­rå­de. To Ca­na­dair brand­sluk­nings­fly delt­og i går i for­sø­get på at be­kæm­pe bran­den.

Si­den år 2000 har der væ­ret 18 dødsu­lyk­ker på fyr­vær­ke­ri­fa­brik­ker i Ita­li­en. Det sam­le­de dødstal er op­pe på 58.

LØR­DAG 25. JULI 2015

Red­nings­folk ar­bej­der in­tenst ved fyr­vær­ke­ri­fa­brik­ken Brus­cel­la nær Ba­ri i Sy­døsti­ta­li­en. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.