’’

BT - - NYHEDER -

V i vid­ste godt, at in­gen kun­ne red­de os

Li­ne Bli­ch­feldt Jen­sen bak­ke og står og kig­ger ud over van­det og kan se to af ele­ver­ne og en læ­rer, der er på vej ind mod land. Blandt an­det ham, jeg svøm­me­de lidt med. Der er bomstil­le. Jeg kan se bå­den, der lig­ger og er vendt rundt, men jeg kan ik­ke se an­det. Dér går det op for mig, hvor al­vor­ligt det er. Så jeg er ik­ke i tvivl om, at jeg skal ind mod Præ­stø og skaf­fe hjælp. Jeg hav­de en god for­nem­mel­se for, hvor jeg var og var ik­ke i tvivl om, hvil­ken vej jeg skul­le lø­be. Der er cir­ka tre ki­lo­me­ter til Præ­stø. «

» Jeg lø­ber med vand i gum­mi­støv­ler­ne og våd dunjak­ke. Jeg hav­de en un­der­lig tan­ke om, at jeg vil­le kom­me til at fryse, hvis jeg tog tø­jet af. Un­der­ligt, når det he­le var driv­vå­dt. Det var om­kring fryse­punk­tet. Jeg er me­re fat­tet og må­l­ret­tet, end da jeg lå i van­det. «

» Til sidst er jeg så af­kræf­tet, at jeg ik­ke kan lø­be me­re, men må gå i ra­skt tem­po. Jeg har ik­ke fle­re kræf­ter tilbage. Jeg er gan­ske vist rig­tig, rig­tig kold, men ef­ter at ha­ve rørt mig lidt fø­ler jeg in­de om­kring hjer­tet og bry­stet, at der al­li­ge­vel er lidt var­me tilbage på en mær­ke­lig må­de. «

» Jeg kom­mer for­bi Ny­sø Gods,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.