RE GER­NE LEVE’ ’’

BT - - NYHEDER - Li­ne Bli­ch­feldt Jen­sen

LØR­DAG 25. JULI 2015

To af dren­ge­ne skrev ef­ter ulyk­ken til mig: ’ Tak for­di du red­de­de mit liv’. Det var un­der­ligt. For hvad sva­rer man til så­dan en besked?

Me­dalj­en for ædel Daad bli­ver gi­vet som an­er­ken­del­se af mo­di­ge hand­lin­ger, der har bragt mod­ta­ge­ren i fa­re. Den er den ci­vi­le pen­dant til For­sva­rets Me­dal­je for Tap­per­hed. Det er Den Ma­ri­ti­me Ha­va­ri­kom­mis­sion, der har indstil­let Li­ne Bli­ch­feldt Jen­sen og tre af hen­des sko­le­kam­me­ra­ter til me­dalj­en. De tre er Ni­ck­las Bøhm, Katrine Tor­sten­sen og Ce­ci­lie Gyl­den­dal Ras­mus­sen. Me­dalj­en blev indstif­tet i 1793 af kong Chri­sti­an VII. Fra tronskif­tet i 1972 til i dag er me­dalj­en kun ud­delt fem gan­ge. Li­ne Bli­ch­feldt Jen­sen ved ik­ke, hvor­når hun fy­sisk mod­ta­ger me­dalj­en, da den gi­ves så sjæl­dent, at et ek­sem­plar først skal stø­bes.

Kil­de: Wikipe­dia og TV2 11. fe­bru­ar 2011 kæn­tre­de en båd med 13 ele­ver og to læ­re­re fra Lund­by Ef­ter­sko­le på Præ­stø Fjord. Kæn­trin­gen ske­te, da de vil­le ven­de bå­den, og al­le om bord røg ned i det ba­re to gra­der kol­de vand. Ef­ter­sko­le­læ­re­ren Mi­cha­el Jør­gen­sens liv stod ik­ke til at red­de, og syv af ele­ver­ne hav­de hjer­te­stop og blev er­klæ­ret kli­nisk dø­de, da de kom op af van­det. Al­le syv blev dog genop­li­vet, ef­ter de kom op af van­det, fle­re af dem med svæ­re ska­der til føl­ge. For­stan­de­ren for Lund­by Ef­ter­sko­le blev i 2013 idømt 60 da­ges be­tin­get fængsel for den fa­ta­le ulyk­ke. Sam­men med Lund­by Ef­ter­sko­le var han an­svar­lig for ulyk­ken, og de blev kendt skyl­di­ge i uagt­som le­gems­be­ska­di­gel­se og over­træ­del­se af sik­ker­he­den til søs. Ef­ter­sko­len fik dag­bø­der på i alt 250.000 kro­ner.

» Så lig­ger vi i det her iskol­de vand. Der går ba­re pa­nik i folk, og folk får helt kla­re øj­ne, og in­gen sag­de no­get. Der er få, der rå­ber ’ nu dør vi, nu dør vi’. « Li­ne Bli­ch­feldt Jen­sen har få­et til­delt Me­dalj­en for ædel Daad, for­di hun svøm­me­de i land og slog alarm, da hen­des og kam­me­ra­ter­nes båd kæn­tre­de i Præ­stø Fjord for fi­re år si­den.

Fo­to: Mat­hi­as Løv­gre­en Bo­je­sen Syv ele­ver får hjer­te­stop, men bli­ver genop­li­vet. Ele­ver og en af læ­rer­ne bli­ver flø­jet og kørt til Rigs­ho­spi­ta­let. En læ­rer for­svin­der i van­det og bli­ver se­ne­re fun­det død. Ef­ter ulyk­ken bli­ver der sat lys, bre­ve og ting på Præ­stø Havn. Fo­to: Claus Bech, Jep­pe Bø­je Ni­el­sen, TV2 og Ca­mil­la Røn­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.