Ma­fi­a­en smugl

Spil­ler en stor rolle i smug­lin­gen af flygt­nin­ge og asylan­sø­ge­re

BT - - NYHEDER - Jakob Us­sing Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

MEN­NE­SKES­MUG­LING

Smug­ling af flygt­nin­ge og asylan­sø­ge­re ind i Eu­ro­pa er en mil­li­ar­din­du­stri, som store kri­mi­nel­le net­værk for længst har ka­stet sig over, skri­ver Ber­ling­s­ke.

Dis­se men­ne­skes­mug­le­re har et ind­gå­en­de kend­skab til så­vel de juri­di­ske som so­ci­a­le sy­ste­mer i de for­skel­li­ge EU- lan­de, og flygt­nin­ge til­by­des for­skel­li­ge ’ pak­ker’ alt ef­ter be­ta­lings­ev­ne. No­gen en­ty­dig sam­men­hæng mel­lem desti­na­tion og vel­færdsy­del­ser er der ik­ke.

Det bil­le­de teg­ner det eu­ro­pæ­i­ske po­li­ti­sam­ar­bej­de Eu­ro­pol og Det Eu­ro­pæ­i­ske Asyl­støt­te­kon­tor ( Easo), som om no­gen har ind­blik i, hvad der fo­re­går.

For­skel­li­ge me­to­der

» Smug­ler­ne har kend­skab til de for­skel­li­ge sy­ste­mer vedr. asyl, hjem­sen­del­se og so­ci­a­le ydel­ser. De til­by­der for­skel­li­ge desti­na­ti- onslan­de og smug­lings­me­to­der til for­skel­li­ge pri­ser, « op­ly­ser Eu­ro­pol til Ber­ling­s­ke.

Re­k­rut­te­rin­gen sker gen­nem man­ge ka­na­ler – fra so­ci­a­le me­di­er til slægt­nin­ges for­tæl­lin­ger – og pri­sen af­hæn­ger ud­over desti­na­tio­nen og­så af ru­ten, ga­ran­ti­er og be­ta­lings­for­men. Smug­ler­ne ta­ger iføl­ge Eu­ro­pol der­for be­løb fra nog­le hund­re­de eu­ro til fle­re tu­sin­de eu­ro for as­si­stan­cen, og det gør det og­så svært at vur­de­re præ­cist, hvor man­ge pen­ge smug­ler­ne tje­ner. Men det er med sik­ker­hed en kæm­pe in­du­stri.

Al­le­re­de i 2010 vur­de­re­de FN, at ale­ne ru­ter­ne fra Afri­ka mod Eu­ro­pa var en mil­li­ar­din­du­stri i eu­ro, og om­fan­get er kun vok­set si­den. Der­for er det nu og­så nog­le af de stør­ste og mest or­ga­ni­se­re­de kri­mi­nel­le grup­per, der har ka­stet sig over at or­ga­ni­se­re men­ne­skes­mug­lin­gen.

» Man­ge or­ga­ni­se­re­de kri­mi­nel­le grup­per er in­vol­ve­ret i fle­re ty­per af kri­mi­nel ak­ti­vi­tet og bru­ger al­le mid­ler for at tje­ne pen­ge. Når det kom­mer til men-

LØR­DAG 25. JULI 2015 ne­skes­mug­ling, til­by­der de or­ga­ni­se­re­de kri­mi­nel­le grup­per ty­pisk de­res ’ kun­der’ hjælp til at kryd­se na­tur­li­ge el­ler men­ne­ske­skab­te bar­ri­e­rer, f. eks. Mid­del­ha­vet el­ler lan­de­græn­sen mel­lem Tyr­ki­et og Græken­land, « op­ly­ser Eu­ro­pol.

Eu­ro­pa er ef­ter­trag­tet

Det Eu­ro­pæ­i­ske Asyl­støt­te­kon­tor ( Easo) har i for­å­ret gen­nem­ført en un­der­sø­gel­se, hvor der sy­ste­ma­tisk er ind­sam­let da­ta om, hvad men­ne­skes­mug­ler­ne helt præ­cist til­by­der de bå­d­flygt­nin­ge, der an­kom­mer til Ita­li­en og Mal­ta, og hvor de er på vej hen.

Un­der­sø­gel­sen vi­ser, at det er me­get or­ga­ni­se­ret, hvad der fo­re­går, men den teg­ner og­så et bil­le­de af me­get for­skel­li­ge be­væg­grun­de for at væl­ge desti­na­tio­ner. Nog­le vil ba­re til Eu­ro­pa, mens an­dre vil til et be­stemt land, og me­get af­hæn­ger af pen­ge, da men­ne­skes­mug­ler­ne ta­ger en sær­ligt høj pris for at brin­ge folk til et land med sær­ligt go­de mu­lig­he­der for at få asyl.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.