Ny eks­plo­sion i Mal­mø

BT - - NYHEDER -

HÅND­GRA­NAT

Nat­ten til fre­dag de­to­ne­re­de en hånd­gra­nat ved ind­gan­gen til et so­ci­al­kon­tor i den syd­ve­st­li­ge del af Mal­mø, skri­ver fle­re sven­ske me­di­er.

Hånd­gra­na­ten var pla­ce­ret ved ind­gan­gen til byg­nin­gen og øde­lag­de fle­re vin­du­es­par­ti­er. Og­så de bi­ler, som var par­ke­ret i nær­he­den, blev be­ska­di­get ved eks­plo­sio­nen. In­gen per­so­ner kom til ska­de.

Et om­rå­de om­kring kon- to­ret blev af­spær­ret, mens po­li­ti­et gen­nem­før­te de tek­ni­ske un­der­sø­gel­ser.

Tid­ligt fre­dag mor­gen hav­de po­li­ti­et sta­dig in­gen mistænk­te el­ler an­hold­te i sa­gen, skri­ver Hels­ing­borg Dag­blad.

Po­li­ti­et er ik­ke sik­ker på, at hånd­gra­na­ten var ret­tet mod so­ci­al­cen­te­ret, op­ly­ser kom­mu­ni­ka­tions­me­d­ar­bej­der ved po­li­ti­et i Skå­ne Step­han Sö­der­holm til avi­sen.

» De, som ka­ster hånd­gra­na­ter, er ik­ke al­tid de mest træf­sik­re, « si­ger Step­han Sö­der­holm. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.