’ Det er bag­si­den af den frie pris­sæt­ning’

BT - - MERE NÆSTE SIDE -

FRI KON­KUR­REN­CE

Dan­marks Apo­te­ker­for­e­ning sy­nes ge­ne­relt, at pri­ser­ne på læ­ge­mid­ler er la­ve, men er­ken­der, at der er en­kel­te til­fæl­de, hvor for­bru­ge­ren mø­der ek­stre­me pris­stig­nin­ger som føl­ge af mang­len­de kon­kur­ren­ce blandt le­ve­ran­dø­rer­ne.

Det for­kla­rer vi­ce­ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Dan­marks Apo­te­ker­for­e­ning Dan Ro­sen­berg As­mus­sen til BT i et skrift­ligt svar.

’ Ge­ne­relt har vi et vel­fun­ge­ren­de pris­sy­stem i Dan­mark, hvor der he­le ti­den er hård kon­kur­ren­ce på pri­sen på læ­ge­mid­ler. Vi har ge­ne­relt de næst­la­ve­ste pri­ser i Eu­ro­pa på de læ­ge­mid­ler, hvor der er kon­kur­ren­ce.’

» Bag­si­den af den frie pris­sæt­ning er, at fir­ma­er­ne er frie til at hæ­ve pri­sen, når kon­kur­ren­cen for et gi­vent læ­ge­mid­del er svæk­ket. Det sker dog langt of­te­re, at pri­ser­ne bli­ver sat ned end op. Si­den 2007 er pri­ser­ne på de læ­ge­mid­ler, der sæl­ges på apo­te­ker­ne, fal­det med en tred­je­del, « si­ger han.

Dan­marks Apo­te­ker­for­e­ning me­ner ik­ke på sam­me må­de som Lars Wal­mar, at der er do­ku­men­ta­tion for, at de nye reg­ler om kre­di­te­ring og re­tur­ne­ring fra ju­ni 2013 har ført til fle­re vold­som­me pris­stig­nin­ger på læ­ge­mid­ler.

» Vi støt­ter det af myn­dig­he­der­ne ind­før­te loft, for­di vi så det som en for­ud­sæt­ning for at op­ret­hol­de apo­te­ker­nes kre­di­te­rings­ad­gang. Le- ve­ran­dø­rer­ne lag­de op til en fuld­stæn­dig af­skaf­fel­se, « si­ger Dan Ro­sen­berg As­mus­sen.

Hvor­dan har I det med, at apo­te­ker­ne tje­ner mar­kant fær­re pen­ge på kre­di­te­rin­ger fra me­di­ci­na­lin­du­stri­en end før og der­med må tje­ne pen­ge­ne på en an­den må­de for at nå den ind­tje­ning, der er fast­sat ved lov?

» Vi har ik­ke mu­lig­hed for at føl­ge det præ­ci­se om­fang af kre­di­te­rin­ger­ne, men på bag­grund af ud­sagn fra gros­si­ster og med­lem­mer har vi grund til at tro, at der er ta­le om et mærk­bart fald ef­ter re­ge­læn­drin­gen. «

» Fal­den­de

kre­di­te­rin­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.