’’

BT - - MERE NÆSTE SIDE - Dan­marks Apo­te­ker­for­e­ning

Bag­si­den af den frie pris­sæt­ning er, at fir­ma­er­ne er frie til at hæ­ve pri­sen, når kon­kur­ren­cen for et læ­ge­mid­del er svæk­ket vil alt an­det li­ge fø­re til en for­hø­jel­se af apo­te­ker­nes va­re­for­brug. Men det er en lil­le ef­fekt, og den er ik­ke er sær­skilt re­gi­stre­ret i apo­te­ker­nes regn­ska­ber, som er sty­ret af an­dre, me­re do­mi­ne­ren­de fak­to­rer som pris­æn­drin­ger og om­sæt­nings­sam­men­sæt­ning, « si­ger Dan Ro­sen­berg As­mus­sen.

BT har fo­re­lagt kri­tik­ken for Sund­heds­sty­rel­sen, som hen­vi­ser til, at det er Sund­heds­mi­ni­ste­ri­et, der har la­vet reg­ler­ne. Her har man pga. fe­ri­e­tid ik­ke haft mu­lig­hed for at kom­men­te­re stig­nin­ger­ne.

ksv/ niep

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.