Så­dan und­går du at bli­ve flå­et

BT - - SUNDHED - Ni­els Pe­der­sen niep@ bt. dk Ka­ri­na Svens­gaard ksv@ bt. dk År­ligt til­skud pr. per­son til til­skuds­be­ret­ti­ge­de læ­ge­mid­ler

GUIDE

Pri­sen på læ­ge­mid­ler er svær at gen­nem­skue for dig som for­bru­ger. Men med hjælp fra dit apo­tek kan du of­te fin­de al­ter­na­ti­ver til me­di­cin, som plud­se­lig er ble­vet fle­re hund­re­de pro­cent dy­re­re.

» Det vær­ste, man kan gø­re, er ba­re at ac­cep­te­re det. Vi kan ik­ke al­tid gø­re no­get, men som re­gel kan vi, « si­ger Lars Wal­mar, som dri­ver Hads­und og Ma­ri­a­ger Apo­te­ker.

Apo­te­ker­ne er for­plig­tet til at gi­ve dig det bil­ligst mu­li­ge læ­ge­mid­del i den så­kald­te sub­sti­tu­tions­grup­pe, som læ­ge­mid­let hø­rer un­der. Læ­ge­mid­ler i en sub­sti­tu­tions­grup­pe har sam­me ef­fekt.

Sam­me virk­ning

Men i en del til­fæl­de kan du få me­di­cin med den sam­me ef­fekt i en an­den sub­sti­tu­tions­grup­pe, og så kan der væ­re rig­tig me­get at spa­re. Ek­sem­pel­vis kan Pe­ter Lei­berg Chri­sten­sen og an­dre bru­ge­re af blod­tryks­me­di­ci­nen Los­artanka­li­um/ hy­dro­cl­ort­hi­a­zid fra fir­ma­et Kr­ka spa­re man­ge pen­ge på at kø­be et an­det læ­ge­mid­del, som in­de­hol­der de sam­me ak­ti­ve stoffer.

» Jeg kan gi­ve ham et næ­sten iden­tisk pro­dukt fra en an­den fa­bri­kant, som ko­ster 171,50 kr., « si­ger Lars Wal­mar.

Los­artanka­li­um/ hy­dro­cl­ort­hi­a­zid ko­ster til sam­men­lig­ning 1.248,10 kr.

Un­der 18 år

60% 60% 75% 85%

LØR­DAG 25. JULI 2015

Apo­te­ker Lars Wal­mar for­kla­rer her, hvor­dan du kan und­gå at bli­ve flå­et

1: Tjek pri­ser­ne på net­tet. Du kan gå ind på www. me­di­cin­pri­ser. dk og le­de ef­ter pri­ser på læ­ge­mid­ler, der in­de­hol­der sam­me stoffer som det, du ta­ger. Det kræ­ver dog bå­de lidt tid og snil­de, da det kan væ­re svært at gen­nem­skue, hvad der kan bru­ges af al­ter­na­ti­ver. 2: An­dre mæng­der. No­get me­di­cin bli­ver mar­kant dy­re­re el­ler bil­li­ge­re, hvis du kø­ber stør­re el­ler min­dre mæng­der. Ek­sem­pel­vis ko­ster 200 en­he­der af et ast­ma- præ­pa­rat fi­re gan­ge så me­get som 100 en­he­der. 3: Spørg på apo­te­ket. Få de an­sat­te på apo­te­ket til at un­der­sø­ge, om der fin­des an­dre og bil­li­ge­re løs­nin­ger. Of­te kan de fin­de et bil­li­ge­re al­ter­na­tiv, som lig­ger i en an­den va­re­grup­pe, men in­de­hol­der præ­cis de sam­me virk­som­me stoffer. Det kræ­ver dog din læ­ges ac­cept. 4: To pil­ler i ste­det for én. I man­ge til­fæl­de kan du få den sam­me me­di­cin mar­kant bil­li­ge­re, hvis du split­ter den op, 5: I en del til­fæl­de kan du spa­re pen­ge på at væl­ge en an­den ty­pe læ­ge­mid­del med sam­me ef­fekt. Ek­sem­pel­vis ko­ster smel­te­tab­let­ter of­te op til 10 gan­ge me­re end al­min­de­li­ge tab­let­ter.

0- 925 kr. 925- 1.515 kr. 1.515- 3.280 kr. Over 3.280 kr. Over 18 år 0- 925 kr. 0% 925- 1.515 kr. 50% 1.515- 3.280 kr. 75% Over 3.280 kr. 85% Har du an­søgt om og få­et kro­ni­ker­tilskud, er der en år­lig egen­be­ta­ling på 3.830 kr. Re­sten be­ta­ler sta­ten. An­sat­te på apo­te­ket kan of­te fin­de en bil­li­ge­re løs­ning. Det kræ­ver dog læ­gens ac­cept. Fo­to: Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.