Der­for er der fle­re pris­stig­nin­ger

BT - - SUNDHED -

ME­DI­CIN­PRI­SER

Ind­til ju­ni 2013 var der nog­le få apo­te­ker, som spe­ku­le­re­de i pris­stig­nin­ger på læ­ge­mid­ler. De køb­te store par­ti­er hjem - blot for at re­tur­ne­re dem til pro­du­cen­ten, når pri­sen var ste­get.

Det kun­ne apo­te­ker­ne sco­re en kæm­pe fortje­ne­ste på, for­di me­di­ci­na­lin­du­stri­en iføl­ge loven var for­plig­tet til at ta­ge va­rer re­tur til den gæl­den­de

BT PLUS

bt. dk/ plus ind­købspris.

Iføl­ge apo­te­ker og tid­li­ge­re pris­sæt­ter i me­di­ci­na­lin­du­stri­en Lars Wal­mar tjen­te de 10- 12 apo­te­ker mel­lem 20 og 25 mio. kr. om året på den fi­dus.

Faldt pri­ser­ne, var me­di­ci­na­lin­du­stri­en der­i­mod for­plig­tet til at ud­be­ta­le kre­di­te­rin­ger til de apo­te­ker, der hav­de læ­ge­mid­let på la­ger. Der­med ri­si­ke­re­de de apo­te­ker, som spe­ku­le­re­de, ik­ke at sid­de tilbage med et stort og ubru­ge­ligt la­ger, hvis pri­sen faldt.

For at kom­me spe­ku­la­tio­nen til livs æn­dre­de Sund­heds­sty­rel­sen reg­ler­ne, så apo­te­ker­ne nu kun kan få kre­di­te­ret 30 pak­nin­ger af et læ­ge­mid­del hver 14. dag hos pro­du­cen­ten. Men kon­se­kven­sen er iføl­ge Wal­mar, at me­di­ci­na­lin­du­stri­en er end­nu me­re skrup­pel­løs med at hæ­ve pri­ser­ne vold­somt end før.

De ri­si­ke­rer nem­lig ik­ke læn­ge­re at skul­le be­ta­le kom­pen­sa­tions­krav i mil­li­onklas­sen, hvis pri­ser­ne igen fal­der, el­ler at skul­le be­ta­le for store par­ti­er me­di­cin, som sen­des re­tur som føl­ge af pris­stig­nin­ger.

Re­tur­ne­rer min­dre

Apo­te­ker­ne tje­ner iføl­ge Wal­mar ca. 60 mio. kr. min­dre om året på at re­tur­ne­re læ­ge­mid­ler til me­di­ci­na­lin­du­stri­en end før re­ge­læn­drin­gen. Et tal, der be­kræf­tes af kom- mu­ni­ka­tions­che­fen for Dan­marks klart stør­ste me­di­ci­nal­gros­sist No­meco, Me­re­te Wag­ner Hof­f­mann. Hun har til Medwatch for­talt, at kom­pen­sa­tio­ner­ne er ble­vet hal­ve­ret.

Dan­marks Apo­te­ker­for­e­ning skrev selv i et hø­rings­svar i 2013, at der blev kom­pen­se­ret for ca. 120 mio. kr. i 2012. Over for BT be­kræf­ter de, at der har væ­ret ta­le om et ’ mærk­bart fald’.

Men idet apo­te­ker­ne iføl­ge apo­te­ker­loven sam­let set er ga­ran­te­ret et fast år­ligt over­skud, skal de tje­ne de 60 mio. kr. an­det­steds: På den re­cept­plig­ti­ge me­di­cin, som du kø­ber på apo­te­ket. En stor del af reg­nin­gen ry­ger dog vi­de­re til det of­fent­li­ge som føl­ge af me­di­cin­tilskud­det.

Iføl­ge Lars Wal­mar har re­ge­læn­drin­gen alt­så ført til, at me­di­ci­na­lin­du­stri­en tje­ner 60 mio. kr. me­re om året, mens apo­te­ker­ne som føl­ge af loven tje­ner det sam­me.

På fin­der du en lang ræk­ke gu­i­der om sund­hed, syg­dom, kost og mo­tion. Læs me­re på

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.