’ Ham­ren­de dyg­tig og loy­al’

Ivan Sø­ren­sen var en ro­lig, men mar­kant mand i Gnags

BT - - NYHEDER - Laurits Bak Lyck la­ly@ bt. dk

DØDS­FALD

Det var en mar­kant og på sam­me tid stil­fær­dig skik­kel­se, den dan­ske mu­sik mi­ste­de, da Gnags- kory­fæ­et Ivan Sø­ren­sen for ny­lig gik bort, for­tæl­ler kul­tur­re­dak­tør på BT Jan Erik­sen.

» En ham­ren­de dyg­tig og me­get loy­al med­spil­ler i et band, som var en om­skif­te­lig stør­rel­se. « Så­dan be­skri­ver Jan Erik­sen den nu af­dø­de Ivan Sø­ren­sen, der i me­re end 30 år spil­le­de key­bo­ard i det le­gen­da­ri­ske dan­ske ro­ck­band Gnags.

En stille mand, der selv i mu­si­kalsk sel­skab med for­san­ger Pe­ter A. G. ef­ter­lod et mar­kant af­tryk.

Kun­ne al­tid reg­ne med Ivan

» Ivan Sø­ren­sen var med fra be­gyn­del­sen, og sær­ligt de først man­ge år hav­de han en me­get ka­rak­te­ri­stisk rolle i ban­det med sit key­bo­ard, som fyld­te me­get i lyd­bil­le­det. Det var jo lidt af en trend i be­gyn­del­sen og mid­ten af 1970er­ne, den store key­bo­ard­lyd i mu­sik­ken, in­spi­re­ret af ’ pro­gro­ck’ ( pro­g­res­siv ro­ck, red.), « si­ger Jan Erik­sen, der fulg­te Gnags tæt i slut­nin- gen af 70er­ne frem til midt80er­ne og så ban­det spil­le mindst 30 gan­ge i den pe­ri­o­de. En tid, hvor Gnags fle­re gan­ge sad­le­de om, men hvor man al­tid kun­ne reg­ne med Ivan Sø­ren­sen.

» Han fulg­te loy­alt med i Gnags’ mu­si­kal­ske ud­vik­ling. I 1977- 78 be­gynd­te de at spil­le me­re ro­ck’n’roll, og ud­send­te i sam­me pe­ri­o­de må­ske et af de­res mest skel­sæt­ten­de al­bum ’ Bur­høns’, hvor ti­telnum­me­ret vel er et af de­res stør­ste hit. Og det er me­get ka­rak­te­ri­stisk, at hans or­gel­lyd er li­ge så vig­tig for det num­mer som Pe­ter A. G. s vo­kal og tekst og Per Frosts gu­i­tar­spil. Han hav­de et me­get ka­rak­te­ri­stisk træ­or­gel, som han in­si­ste­re­de på at spil­le på, når de spil­le­de li­ve, og som hav­de en sær­lig lyd. Det var ret gam­mel­dags, men det hav­de den sær­li­ge lyd, som de fle­ste ken­der fra ’ Bur­høns’. «

Stil­fær­dig og flink

Da Gnags be­gyn­der at ven­de sig me­re mod reg­gae- ly­den, fulg­te Ivan Sø­ren­sen igen lo- yalt med og be­gynd­te at spil­le key­bo­ard på en me­re øko­no­misk må­de, for­tæl­ler Jan Erik­sen. den pe­ri­o­de, ’ Slin­grer ned ad Vester­ga­de’ og ’ Sa­fa­ri’, så har han sta­dig sin sær­li­ge lyd, så hans be­tyd­ning for ban­det var mar­kant, « si­ger BTs kul­tur­re­dak­tør, som har mødt Ivan Sø­ren­sen pri­vat og få­et ind­tryk­ket af en stil­fær­dig og flink mand.

Skab­te ro i Gnags

» Jeg tror og­så, han hav­de en be­tyd­ning på et me­re so­ci­alt plan i Gnags. Hvis de le­tan­tæn­de­li­ge kunst­ne­ri­ske tem­pe­ra­men­ter en gang imel­lem gni­stre­de lidt, har jeg på for­nem­mel­sen, at han var med til at ska­be ro og hol­de lidt fred, « si­ger Jan Erik­sen og fort­sæt­ter:

» Jeg vil hu­ske ham for de utal­li­ge kon­cer­ter, jeg har væ­ret til med dem, hvor han stod ude til høj­re på sce­nen og var en slags kon­trast til ham i mid­ten, der hop­pe­de og dan­se­de rundt. Og­så mu­si­kalsk. «

» Som Pe­ter A. G. har sagt ved fle­re lej­lig­he­der, så var Ivan Sø­ren­sen i en pe­ri­o­de den ene­ste rig­ti­ge mu­si­ker i ban­det, ind­til de fik Per Frost med på gu­i­tar. Han var en ham­ren­de dyg­tig mu­si­ker, og jeg har al­tid væ­ret im­po­ne­ret over hans ’ øko­no­mi­ske’ spil og hans loy­a­li­tet over for ban­det, selv når dets ud­vik­ling æn­dre­de hans egen rolle. «

Det tid­li­ge­re Gnags- med­lem Ivan Sø­ren­sen ( yderst til høj­re) er død. » Jeg vil hu­ske ham for de utal­li­ge kon­cer­ter, jeg har væ­ret til med dem, hvor han stod ude til høj­re på sce­nen og var en slags kon­trast til ham i mid­ten, der hop­pe­de og dan­se­de rundt. Og­så mu­si­kalsk. « si­ger BTs kul­tur­re­dak­tør Jan Erik­sen. PR- fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.