’’

BT - - NYHEDER - Jan Erik­sen, kul­tur­re­dak­tør, BT

En ham­ren­de dyg­tig og me­get loy­al med­spil­ler i et band, som var en om­skif­te­lig stør­rel­se

» Øko­no­misk på den må­de, at det ik­ke fyl­der så me­get i den del af Gnags’ kar­ri­e­re, hvor de går hen og bli­ver ek­stremt po­pu­læ­re og i før­ste halv­del af 80er­ne vel er Dan­marks stør­ste ro­ck­band. Men sta­dig med Ivan Sø­ren­sens ka­rak­te­ri­sti­ske træ­or­gel til ste­de i mu­sik­ken. Hvis man hø­rer nog­le af de­res hit fra

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.