MPELYSET

Amy Wi­ne­hou­se var pum­pet med ta­lent, men ud­hu­let af selv­kri­tik. Ny fi lm sø­ger sva­ret på, hvad der gik galt

BT - - KULTUR - Ja­cob Wendt Jen­sen jwj@ ber­ling­s­ke. dk

3. Wiz Kha­li­fa fe­at. Char­lie

See You Again

LE­GEN­DE

Ny fi lm går bag om myten Amy Wi­ne­hou­se. Den fan­ta­sti­ske soulsan­ger dø­de for fi re år si­den i en al­der af kun 27 år. Hen­des ta­lent var gi­gan­tisk, men hen­des liv var en tragedie.

Amy Wi­ne­hou­se nå­e­de kun at la­ve tre pla­der med mu­sik, men hun fa­sci­ne­re­de en hel ver­den med gi­gan­ti­ske hit som ’ You Know I’m No Good’ og ’ Re­hab’. Da hun blev ver­dens­be­rømt, smul­dre­de hun før øj­ne­ne af ven­ner, fa­mi­lie og pu­bli­kum, og nu for­sø­ger man i en ny do­ku­men­tar­fi lm at ana­ly­se­re, hvor­dan det kun­ne gå til. Sva­ret er ik­ke en­kelt.

Asif Ka­pa­dia, der tid­li­ge­re har la­vet do­ku­men­tar­fi lmen ’ Sen­na’ om For­mel 1 – kø­re­ren Ayr­ton Sen­na, har med sit fi lm­hold in­ter­viewet me­re end 100 men­ne­sker, der har kendt Amy Wi­ne­hou­se. Og han har haft ube­græn­set ad­gang til hen­des mu­sik og en pæn po­r­tion pri­va­te op­ta­gel­ser, fra da hun var yn­gre og gla­de­re end i be­røm­mel­sens da­ge.

Et skrø­be­ligt men­ne­ske

Be­mærk­nin­ger som ’ au­ten­tisk’, ’ hun er en af de mest san­de kunst­ne­re jeg no­gen­sin­de har hørt’ og ’ Amy var en pi­ge, der ba­re ger­ne vil­le el­skes’, klin­ger ægte, men run­ger sam­ti­dig hult, for hvor­for var der in­gen, som kun­ne få Amy Wi­ne­hou­se væk fra en selv­de­struk­tiv kurs?

Hen­des far Mitch kør­te taxa og in­stal­le­re­de vin­du­es­pa­ne­ler, men i sin fri­tid sang han Frank Si­na­tra- san­ge for Amy, og som 14- årig køb­te hun sig egen gu­i­tar og be­gynd­te at skri­ve san­ge. Al­le­re­de før hun fyld­te 20 år, skrev hun un­der på en pla­de­kon­trakt med EMI, og hen­des før­ste al­bum kom ud i 2003. Hun op­t­rå­d­te al­le­re­de den­gang på store en­gel­ske festi­va­ler, men det var i 2006 med al­bum­met ’ Ba­ck to Bla­ck’, at hun ero­bre­de ver­den.

En­de­lø­se tur­néer fulg­te, men hun kun­ne be­vi­se­ligt ik­ke selv føl­ge med, som det skrø­be­li­ge men­ne­ske hun var. For ek­sem­pel blev en kon­cert på Skan­der­borg- festi­va­len afl yst i 2007, og i eft er­å­ret 2007 op­t­rå­d­te hun ved fl ere kon­cer­ter usam­men­hæn­gen­de og helt syn­ligt på­vir­ket af al­ko­hol og stoff er , og en læn­ge­re tur­né blev afl yst.

In­gen op­bak­ning

Så­dan fort­sat­te det, og da Amy Wi­ne­hou­se i 2009 op­t­rå­d­te usam­men­hæn­gen­de ved den før­ste kon­cert på en eu­ro­pæ­isk tur­né, plan­lagt til 12 kon­cer­ter, spurg­te Ber­ling­s­kes da­væ­ren­de mu­si­kan­mel­der Tho­mas Søie Hansen:

’ Hvis skyld er det? Det er vi li­geg­la­de med. Vi hol­der al­le sam­men liv i fre­aks­howet Amy Wi­ne­hou­se via køb af kon­cert­bil­let­ter til kon­cer­ter, der al­drig bur­de ha­ve fun­det sted, af slad­der­bla­de med kom­pro­mit­te­ren­de fo­to klik­ker med på net­tet, etc. Aft alen er klar: hun går i styk­ker, og vi er med he­le vej­en ned. Vi hyl­der hen­de til­med for det’.

Det er en hård dom over pu­bli­kum, men den in­de­hol­der sand­he­den om, at når en stor kunst­ner dan­ser en ek­strem li­nedans med sit liv i off ent­lig­he­den, så skær­per det me­di­er­nes fa­sci­na­tion. Og den eft er­føl­gen­de øge­de op­mærk­som­hed kan i en pe­ri­o­de fø­re til end­nu stør­re suc­ces og et end­nu stør­re per­son­ligt pres på så­dan en som Amy Wi­ne­hou­se.

Har man så ik­ke men­ne­sker om­kring sig, der kan pas­se på en og hjæl­pe med at si­ge fra, er man il­de stedt. Det var til­fæl­det med Amy Wi­ne­hou­se og hen­des far og hen­des kæ­re­ste Bla­ke Fi­el­derCi­vil, der har in­drøm­met, at det var ham, der in­tro­du­ce­re­de her­o­in og cra­ck for Wi­ne­hou­se.

Club 27 er no­get vrøvl

Tabloid- avi­ser ver­den over har haft travlt med at sæt­te Amy Wi­ne­hou­se i bås med an­dre døds­fald i mu­sikin­du­stri­en i den så­kald­te ’ Club 27’. Bå­de Ji­mi Hen­drix, Ja­nis Jop­lin, Jim Mor­ri­son fra The Do­ors og Kurt Co­bain dø­de i en al­der af 27 år. For at si­ge det li­ge ud, så er det no­get kon­spira­to­risk ævl, at grup­pe­re tragi­ske skæb­ner på den må­de. Kurt Co­bain be­gik selv­mord, og de an­dre tre dø­de af for­skel­li­ge uhel­di­ge kom­bi­na­tio­ner af al­ko­hol, me­di­cin og narko­ind­tag.

Og det be­mær­kel­ses­vær­di­ge ved til­fæl­det Amy Wi­ne­hou­se er, at in­gen for al­vor blev over- ra­sket over hen­des skæb­ne. Det var som om, at hen­des død et el­ler an­det sted var ven­tet af den bre­de off ent­lig­hed. Til det har in­struk­tø­ren af ’ Amy’ sagt til det dan­ske mu­sik­blad So­und­ve­nue:

» Vi gjor­de al­le dum­me ting, da vi var 21, men vi blev ik­ke fo­to­gra­fe­ret af pa­pa­ra­zzi­er, og det kom ik­ke alt sam­men på YouTube. De fl este, jeg tal­te med un­der­vejs, har følt en snert af skyld og dår­lig samvit­tig­hed. Det blev nor­malt at hæn­ge hen­de ud. Folk klæd­te sig ud som Amy Wi­ne­hou­se til halloween, og på la­te night- tal­ks­how gik hun fra at væ­re gæst til at væ­re en, man gjor­de grin med. «

Kon­tro­ver­si­el fi lm

Do­ku­men­tar­fi lmen ’ Amy’ har al­le­re­de skabt kon­tro­ver­ser. For ek­sem­pel har Amy Wi­ne­hou­ses far Mitch væ­ret ude at si­ge, at man kun skal se fi lmen for mu­sik­ken og li­ve­op­ta­gel­ser­ne, men ik­ke for det sam­le­de bil­le­de af dat­te­ren.

In­struk­tør Asif Ka­pa­dia fast­hol­der, at han har holdt sig til vir­ke­lig­he­den.

De sid­ste til at er­ken­de tæt på san­de, men og­så ær­li­ge po­rtræt­ter af en stjerne, er jo oft e an­dre fa­mi­lie­med­lem­mer. Må­ske især når man som Mitch for­lod sin dat­ter, da hun var syv år gam­mel og si­den har lig­net en, der blot har hæg­tet sig på hen­des suc­ces for selv at kom­me i sø­ge­ly­set og re­lan­ce­re en hen­syg­nen­de sang­kar­ri­e­re.

Blandt nog­le af de lidt over 100 in­ter­viewe­de i ’ Amy’ er To­ny Ben­nett, Pe­te Do­her­ty og Mos Def. De fl este be­un­drer Wi­ne­hou­se, men in­gen har til­sy­ne­la­den­de væ­ret så tæt på hen­de, at de har haft mu­lig­hed for at hjæl­pe hen­de.

Hen­des bror Alex har ik­ke an­fæg­tet dødsår­sa­gen ’ al­ko­hol­for­gift ning’, men han har sagt føl­gen­de som sup­ple­ment til læ­ger­nes ud­sagn:

» Hun led af en spi­se­for­styr­rel­se. Det er ik­ke en sen­sa­tion, for man kun­ne se det blot ved at kig­ge på hen­de. Den må­de hun i øv­rigt le­ve­de på, hav­de nok gjort, at hun vil­le dø un­der al­le om­stæn­dig­he­der, men spi­se­for­styr­rel­sen var den umid­del­ba­re år­sag, for­di den hav­de gjort hen­de svag og me­re mod­ta­ge­lig. Uden spi­se­for­styr­rel­sen hav­de hun væ­ret fy­sisk stær­ke­re. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.