Kølig­hed gi­ver vi­ne med ka­rak­ter

BT - - VOLLERSLEV OG VINEN - 2013 Mal­bec, Ca­te­na 2011 Ti­to Zuc­car­di 2008 Mal­bec &

VI­NE FRA AR­GEN­TI­NA

Tim Vol­ler­s­lev De fl este af Ar­gen­ti­nas bed­ste vin­mar­ker lig­ger i køli­ge, højt­lig­gen­de om­rå­der langs An­des­b­jer­ge­ne i den ve­st­li­ge del af det sy­da­me­ri­kan­ske land.

Ar­gen­ti­na har vidt­strak­te are­a­ler med vi­navl, og ud­val­get af dru­esor­ter er stort. Det­te - kom­bi­ne­ret med net­op køli­ge, højt­be­lig­gen­de om­rå­der - gi­ver mu­lig­hed for at frem­stil­le fl ot­te, ka­rak­ter­ful­de vi­ne.

Især mal­bec- dru­en, som op­rin­de­ligt stam­mer fra Syd­frank­rig, stor­tri­ves i Ar­gen­ti­na, hvor den gør sig godt på vin­mar­ker­ne nær by­en Men­doza, tæt på An­des­b­jer­ge­ne.

Den­ne uges guld­vin er net­op en fl ot mal­bec- vin fra det be­røm­te Men­doza- vin­hus Ca­te­na Za­pa­ta, som reg­nes blandt ver­dens dyg­tig­ste med hen­syn til net­op mal­bec- dru­en

rgen­ti­na er og­så kendt for sit fan­ta­sti­ske ok­se­kød, så det er nok ik­ke no­gen til­fæl­dig­hed, at mal­bec- vi­ne­ne er rig­tig go­de til net­op en god rød ok­sebøf. 2012 Mal­bec, Amaru High Vi­ney­ards, Val­les Cal­chaquies. Kom­men­tar: Be­ha­ge­lig, tør, me­di­um fyl­dig med lidt god frugtsød­me i læk­ker, rund smag af mod­ne bær, blom­mer, kryd­de­ri­er og lidt ege­træsva­nil­je. Vel­eg­net til: Ser­ve­res v. 16 gr. til pizza, pas­ta m. kødsau­ce samt gril­l­mad. Pris: Kr. 83,25. Til­bud ved 6 fl. uge 30+ 31 pr. fl. kr. 59. For­hand­ler: Coop. dk tlf. 4386 4386. www. coop. dk/ vin Kom­men­tar: Saf­tig og me­di­um kraftig rød­vin, god, lang, frug­trig smag af mod­ne sol­bær, kryd­derur­ter, lidt mint og va­nil­je. Vel­eg­net til: Ser­ve­res v. 16 gr. til pas­ta m. kødsau­ce, pizza samt kry­dre­de ret­ter af gr­l­let ok­se­kød el­ler spa­reribs. Pris: Kr. 99. Til­bud ved 6 fl. uge 30+ 31 pr. fl. kr. 75. For­hand­ler: Laud­rup Vin tlf. 4484 8086, www. laud­rup­vin. dk

High Mountain Vi­nes, Men­doza.

Vel­eg­net til:

Tim Vol­ler­s­lev

Vel­eg­net til:

Pris:

For­hand­ler:

Vel­eg­net til:

Pris:

er drik­ke­va­re- rå­d­gi­ver og chief­som­me­li­er . Jury- med­lem i 20 år ved al­le eu­ro­pa– og ver­dens­mester­ska­ber for som­me­li­ers/ vintje­ne­re. Kom­men­tar: Saf­tig, me­di­um let rød­vin, flot, lang, læk­ker smag af mør­ke kir­se­bær, brom­bær, kryd­derur­ter, strejf af va­nil­je og toast. Vel­eg­net til: Ser­ve­res v. 16 gr. til hyg­ge. uden mad el­ler me­di­um let­te ret­ter. Pris: Kr. 129. Til­bud uge 30+ 31 kr. 99. For­hand­ler: Vi­nob­le Bu­tik­ker­ne/ Østjysk Vin­for­sy­ning tlf. 8755 9900. www. vi­nob­le. dk

Vel­eg­net til:

www. vol­ler­s­lev. dk

Vin­nyhe­der:

www. bt. dk/ ma­dog­vin

Kraftig, saf­tig rød­vin, læk­ker frugts­mag af kir­se­bær, brom­bær, kryd­derur­ter, mok­ka, toast og va­nil­je. Per­fekt til gril­l­mad.

Luf­tes en halv ti­me og ser­ve­res v. 18 gr. til kraf­ti­ge ret­ter fra gril­len.

Kr. 179,95. Til­bud ved 12 fl. uge 30+ 31 pr. fl. kr. 99,95.

Dej­ligt kraftig rød­vin, ka­rak­ter­fuld med saf­tig, lang, flot, rund smag af mod­ne bær, kryd­de­ri­er, strejf af pe­ber, mørk cho­ko­la­de og et strejf af va­nil­je­toast.

Ser­ve­res v. 18 gr. til me­di­um kraf­ti­ge ret­ter af gril­let ok­se­kød.

Kr. 239. Til­bud uge 30+ 31 kr. 199.

Jysk Vin tlf. 8640 4444. www. jyskvin. dk

Læk­ker, saf­tig, me­di­um fyl­dig, be­ha­ge­lig, halv­tør hvid­vin, aro­ma­tisk præg af mu­skat, kryd­de­ri­er, ur­ter og ekso­tisk frugt og frisk ci­trus. Godt til­bud.

Ser­ve­res v. 8 gr. til fa­ste mod­ne oste, kry­dret mad, thai­ret­ter el­ler re­jer.

Kr. 119. Til­bud uge 30+ 31 kr. 79.

Me­di­um fyl­dig rød­vin, god tan­nin i lang, ele­gant og vel­struk­tu­re­ret smag af mod­ne, rø­de og mør­ke bær, kryd­de­ri­er, ur­ter, mok­ka, rø­get toast og va­nil­je.

Luf­tes en halv ti­me og ser­ve­res v. 18 gr. til me­di­um kraf­ti­ge ret­ter af an­de­bryst/ gril­let ok­se­kød.

Kr. 395.

Am­ka Vin tlf. 8641 9600. www. am­ka. dk

Mal­bec- dru­er­ne høstes i marts 2015 i Men­doza- di­strik­tet.

Fo­to: AFP

Phi­lip­son Wi­ne tlf. 7022 6888. www. phi­lip­sonwi­ne. com

Glud Vin tlf. 8710 0305. www. gl­ud­vin. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.